New Shoes!

You know that feeling when you put new shoes on and suddenly everything is right?

So I’m on a family holiday this week in York, and the best thing about here is the best shops are a 3 minute drive away! You’ve got H&M, Topshop, River Island… And they’re all open until 8pm! I think I may have found heaven on Earth…

Anyway, I popped into H&M last night and I fell head over heels (get it?) for a cute pair of flats. It’s not often that I see flats and instantly need them, but these were an exception.

These are actually my first spotty item, and I love them! They were only £7.99, and there were a massive variety of flats. Maybe I’ll have to go back for some more…

Dwi ar gwyliau gyda’r teulu yn Efrog, a’r peth gora’ am y lle ydi mae yna lu o siopau 3 munud i ffwrdd! Mae ‘na H&M, Topshop, River Island… A mae nhw i gyd ar agor tan 8pm! Dwi’n meddwl dwi wedi dod ar draws nefoedd…

Beth bynnag, es i i H&M neithiwr a wnes i ddod ar draws par o esgidiau fflat ciwt yma, a dwi wrth fy modd gyda nhw!

Dim ond £7.99 oedden nhw ac roedd yna amrywiaeth mawr o esgidiau tebyg. Efallai fydd yn rhaid i mi fynd yn ol am fwy…

WISH LIST – Tobi

When I browse Tobi’s website, I ALWAYS want something. 

Pan dwi’n edrych trwy gwefan Tobi dwi eisiau pob dim!

1 Top Savior Cardigan

When those summer nights get cold, this cardigan is perfect to keep warm and it will 100% compliment your outfit, whatever it is!

Pan mae nosweithiau’r haf yn dechrau oeri, mae’r gardigan yma yn berffaith i gadw’n gynnes!

2 Buckle Me Down Dress

This dress is available in a range of colours, but black is my favourite! Ye, it might be bra-awkward, but it’s still gorgeous!

Er fod y ffrog yma ar gael mewn amryw o liwiau, du yw fy ffefryn i!

3 To The Point Top

Black, again… But it’s so versatile! You can dress it up and dress it down!

Du, eto… Ond mae’n aml-bwrpas iawn!

4 Cool Autumn Nights Jacket

Autumn might have come and gone, but I think this would be easily rocked on spring-time nights out too!

Do, mae’r hydref wedi bod, ond dwi’n meddwl fod y siaced yma’n gallu cael ei wisgo allan yn y gwanwyn hefyd!

5 Somedays Lovin Insightful Wool Coat

This colour is so so rich and punches your average pastel-ridden spring wardrobe in the face

Mae’r lliw yma mor gyfoethog!

6 Dreams Of Paradise Dress

This dress makes me want to be on a beach-side bar with an endless supply of cocktails…

Mae’r ffrog yma yn gwneud i mi eisiau bod ar lan y mor gyda nifer fawr o goctels…

7 More To Love Top

Barlet tops aren’t really my thing.. But overlayed with lace, it’s perfect, especially complimented with this skirt! I need this outfit!

Tydw i ddim yn hoff iawn o tops barlet.. Ond gyda lace drosto, mae’n berffaith. Yn enwedig gyda’r sgert! Dwi angen y gwisg yma!

OOTD

That feeling then your outfit is on point…

This is my current most favourite outfit, because it’s fusing all my favorite pieces together in one casual comfy outfit.

These boots are my best T K Maxx find EVER. At £50 they were so worth trawling through the mountains of unorganized chaos of footwear. They’re a bit scruffy by now, so any boot-cleaning tips would be much appreciated!

This top is one of my many striped pieces, and it was quite cheap from H&M. I love stripes and how they flatter any body shape!

Good jeans are very hard to come by. Most jeans are either loose fitting or you’re fighting your way into them. However, these jeans, Molly Skinny Jeans from River Island, are PERFECT. Seriously, they’re the best jeans I’ve ever come across and I doubt that I’ll find better ones ever again! They hug in all the right places without being uncomfortable. 

Hwn yw fy hoff gwisg i ar y funud, gan ei fod yn cynnwyd fy hoff dillad i i gyd.

Mae’r bwts o T K Maxx, ac yn costio £50 roedd nhw’n werth chwilio trwy’r mynyddoedd o ‘sgidia bler! Mae nhw ychydig yn fudr erbyn hyn, felly fyddai’n gwerthfawrogi unrhyw tips glanhau!

Mae’r top yma yn un o’n hoff darnau streips, a roedd yn eithaf rhad o H&M. Dwi’n hoff iawn o streips a sud mae nhw’n camol unrhyw siap corff.

Mae par da o jins yn anodd iawn i’w ffeindio. Mae nhw’n unai rhy llac neu mor dynn mae rhaid cwffio dy ffordd i mewn iddyn nhw. Ond, mae’r jins yma, sef Molly o River Island, yn BERFFAITH. Wir, rhain ydi’r jins gora’ dwi erioed wedi gweld a wnai byth ffeindio rhai gwell!

speedy mani!

The gorgeous colours of Barry M’s Speedy Quick Dry collection caught my eye straight away! And it realy does dry in ‘lightning speed’!

With ‘Eat My Dust’, I got a perfect spring shade mani without the burden of having to sit for aaaages for the paint to dry. It also has a flat brush, which I haven’t seen in Barry M before. It makes application super easy and fast!

Now, to collect the other shades.. How about ‘Lap of Honour’…

Cefais fy nenu gan y lliwiau deniadol casgliad Speedy Quick Dry Barry M yn syth!

Gyda ‘Eat My Dust’, cefais y mani perffaith heb orfod eistedd am oria yn disgwl i’r paent sychu. Mae ganddo brwsh fflat hefyd, rhywbeth nad ydw i wedi gweld  gyda Barry M o’r blaen. Mae hyn yn gwneud paentio yn lot fwy rhwydd!

Rwan, rhaid casglu’r lliwiau eraill.. Beth am ‘Lap of Honour’…

Healthy is the new Skinny!

image

Healthy is the new Skinny is a small organisation that has made a big impact.  

I’m guilty of wanting to be like a model in a magazine, wanting amazing abs and flawless skin. To be totally honest, I wanted it so much that I started hating what I saw in the mirror and spent hours picking out my faults. And I know I’m not alone.

When on Facebook one day, someone shared a post from Healthy is the new Skinny’s Facebook page and, being the curious me, I had a look at what this page was about. From that point, my perception of my body image changed. Instead of picking my faults and putting myself down when I ate, I started picking out and working on my strengths. Instead of wanting the make-believe-bodies, I started liking my own body.

They also sell a range of clothing, from jackets to snapbacks! So, how could I ever resist buying a hoodie? It’s only just arrived, and it’s super comfy!

Check out their online shop by clicking HERE 🙂

Sefydliad bach ydi Healthy is the new Skinny, ond mae nhw wedi cael effaith mawr arnai.

Dwi’n euog o eisiau bod fel modelau mewn cylchgronnau, eisiau abs anhygoel a’r croen perffaith. I fod yn hollol onest, roeddwn i eisiau edrych fel y modelau gymaint, wnes i ddechrau casau beth oeddwn i’n gweld yn y drych. A dwi’n gwybod nad ydw i ar ben fy hun.

Pan oeddwn ar Facebook un diwrnod, roedd rhywun wedi rhannu post gan Healthy is the new Skinny a mentrais i edrych beth oedd y tudalen yma. O’r pwynt yma, newidiodd fy ngolwg. Yn lle pigo ar y namau a casau fy hun wrth fyta, dechreuais pigo fy nghryfderau a gweithio arnynt. 

Mae nhw hefyd yn gwerthu dillad ar eu gwefan, o siacedi i hetiau! Felly sut allai beidio prynnu hoodie?

Ewch i gael golwg ar y siop wrth glicio YMA 🙂

Rimmel Mani!

Rimmel nail polish. Need I say more?

I’ve been looking for a grey shade for a while, but couldn’t find any ANYWHERE. I know, it’s not too spring-like, but something told me I needed to find one and try it out!

And then I found ‘Moon’, a polish from the Salon Pro collection by Kate Moss. With a lovely glossy finish, it serves to be a very sophisticated look and I’m so glad that I went on the hunt for it!

Paent gweinedd Rimmel. Oes rhaid i mi ddweud mwy?

‘Dwi wedi bod yn edrych am baent gewinedd llwyd ers oes, ond methu dod o hyd i ddim yn lan byd. Dwi’n gwybod, tydi llwyd ddim yn liw gwanwynnaidd iawn, ond roedd rhywbeth yn dweud wrthai bod RHAID i mi ddod o hyd i un!

Yna, wnes i ddod ar draws ‘Moon’ o gasgliad Salon Pro gan Kate Moss. Mae’n sgleiniog iawn ar ol iddo sychu, ac mae’n rhoi edrychiad soffistigedig iawn, felly dwi’n falch iawn fy mod i wedi bod yn chwilio amdano!

Recipe – Bara Brith!

image

For those of you who are unfamiliar with Bara Brith, it’s a Welsh delicacy that fills your mouth with this heavenly deliciousness that you cannot comprehend.

It’s super easy to make, and the recipe is as follows:

around 250g of mixed dried fruit
300ml of tea
200g light brown sugar
350g self raising flour
1 egg (beaten)
50g butter
2tsp mixed spice

 1. Put the mixed dried fruit and brown sugar in a bowl, then pour the tea all in the bowl. Leave it to soak over night.
 2. Heat the oven at around 160 degrees and grease a loaf tin (I used baking paper instead).
 3. Mix the flour and mixed spice in a bowl, then gradually add the soaked fruit mix.
 4. Then, add in the beaten egg before adding the butter.
 5. When everything is mixed together, put the mixture into the loaf tin.
 6. Cook in the oven for around 1 hour and 10 – 15 mins.
 7. Enjoy the fabulous flavours and send me your pictures!

Mae Bara Brith yn anhygoel, ac mae’r rhysait yn syml iawn!

tua 250g o ffrwythau sych
300ml o de
200g o siwgr brown
350g o flawd ‘self-raising’

1 wy
50g o fenyn
2tsp o speis cymysg

 1. Rhowch y ffrwythau sych a’r siwgr brown mewn powlen, cyn rhoi’r te yn y powlen. Gadewch dros nos.
 2. Rhowch y popty ymlaen ar o gwmpas 160 gradd
 3. Rhowch y blawd a speis mewn powlen a’u cymysgu. Yn raddol, ychwanegwch y cymysg ffrwythau.
 4. Yna, ychwanegwch yr wy wedi’i guro a’r menyn.
 5. Ar ol cymysgu, rhowch y cymysg mewn tin
 6. Rhowch yn y popty am oddeutu 1 awr 10 – 15 munud.
 7. Mwynhewch! A cofiwch rannu eich lluniau!

cyfweliad – Cowbois Rhos Botwnnog

image

Tybiaf fod Cowbois Rhos Botwnnog, band o Ogledd Cymru, yn hen gyfarwydd gyda byd cerddoriaeth Cymraeg erbyn hyn. Yn fand ers 2006, mae nhw wedi chwarae nifer fawr iawn o gigs a cyd-weithio gyda artistiaid fel Gwyneth Glyn.

Cefais gyfle sydyn i ofyn i Aled ychydig o gwestiynnau!

Sut wnaethoch chi benderfynnu creu’r band?

Mi oedd Dafydd a fi (Aled) mewn band yn barod. Mi oedd Iwan wedi dechrau chwara’ gitar a chyfansoddi, felly mi oedd o’n gam eitha naturiol i ni dechrau band.

Beth ydi’r darn o gyngor gora’ yda chi erioed wedi ei gael? 

Never trust a man who wears both a belt and suspenders

Os fysa chi’n cael y cyfle i berfformio ar unrhyw lwyfan yn y byd, lle fysa chi isho perfformio? 

Dani wedi bod yn eitha lwcus a chael chwarae mewn dipyn o lefydd unigryw – os fysa ni heb gael gwneud yn barod mae’n siwr y byddai Ynys Enlli wedi bod yn ateb. Mi fysa Ty Opera Sydney yn ddigon difyr dwi’n siwr, neu long danfor.

Beth ydi’r gig gora’ da chi erioed wedi ei wneud? 

Mae na ambell un cofiadwy wedi bod… mae Clwb Rygbi Dolgellau yn ystod Sesiwn Fawr 2007 yn un dwi’n gofio’n dda, dwi erioed wedi gweld nunlle mor llawn! Mae Maes B wastad yn gret hefyd ac yn medru tynnu’r gorau allan o’r band.

Beth yw eich hoff gan ‘da chi wedi ei ysgrifennu?

Iwan sy’n sgwennu’r rhan fwyaf o’n caneuon ni. Fy ffefrynnau i ganddo fo ydi Ceffylau ar D’rannau, Can y Capten Llongau a Draw Dros y Mynydd

Beth yw eich hoff gan nad yda chi wedi ei ysgrifennu?

Mi oni’n trio meddwl be di’n hoff ganeuon i diwrnod o’r blaen… ar hyn o bryd mae hi rhwng Jolene (Dolly Parton), Something Changed (Pulp) a Running Scared (Roy Orbison)… neu ella S.O.S gan ABBA… neu Go Your Own way gan Fleetwood Mac… dwnim!

Cliciwch yma i wrando ar Cowbois Rhos Botwnnog!

spring nails – Models Own’s DOVE

image

Spring has very nearly arrived, and what better way to get spring-trend-ready than with a quick mani?

Models Own is my absolute favourite nail varnish brand, and their Speckled Eggs collection throws a little spin on the traditional spring shades. I only own one from this collection (so far), and it’s called ‘Dove’. The pretty pastel colour is perfect to entice you out of your winter sweats!

Mae’r gwanwyn bron a chyrraedd, a pa ffordd gwell i ddathlu ‘na gyda mani?

Fy hoff frand paent gewinedd i yw Models Own, a mae eu casgliad Speckled Eggs yn rhoi tro unigryw ar lliwiau traddodiadol y gwanwyn. Dim ond un o’r casgliad yma sydd gen i (hyd yn hyd!) a’i enw yw ‘Dove’. Mae’r lliw pastel prydferth yn siwr o godi unrhyw calon ar ol y gaeaf!

Savage Beauty

Open from 14th March – 2nd August 2015, Savage Beauty exhibits the genius designer Alexander McQueen’s work at the V&A Museum in London. According to the V&A website, they are ‘celebrating the extraordinary creative talent of one of the most innovative designers of recent times’.

He was brought up in the East-End and having left school at the age of 16 with only one qualification – Art – he has since grown to become one of the most influential British designers of all time.

His work has served as inspiration for many, his designs phenomenal works of art. McQueen’s designs are majestic, timeless and they will never be forgotten.

i-D looks back on the life of McQueen with ‘five things you didn’t know about alexander mcqueen’.

Yn agor o’r 14eg o Fawrth – 2il o Fawrth 2015, mae Savage Beauty yn arddangos gwaith yr arthylith Alexander McQueen yn amgueddfa V&A yn Llundain. Yn ol gwefan V&A, mae nhw’n dathlu talent anhygoel un o’r dylunwyr mwyaf arloesol.

Wedi ei fagu yn Llundain a wedi gadael yr ysgol yn 16 oed gyda dim ond un cymhwyster – Celf – mae McQueen eisioes wedi tyfu i fod yn un o’r dylunwyr Prydeinig mwyaf dylanwadol erioed.

Mae ei waith wedi bod yn ysbrydoliaeth i nifer, gan eu bod yn dim llai na gwaith celf syfrdanol ac anhygoel. Mae ei ddyluniadau yn fawreddog ac yn ddi-amser.

Mae i-D yn edrych yn ol ar fywyd McQueen.