helfa.co.uk

image

Mae gwefan Helfa yn cael chydig o make over! Ewch draw i cael golwg 🙂

Dwi’n chwilio am flogwyr i cyfrannu posts hefyd, oes gennych chi ddiddordeb?Cysylltwch a helfablog@gmail.com am fwy o wybodaeth.

The Helfa website has had a make over! Go over for a look 🙂

I’m also looking for bloggers to contribute some posts, are you interested? Contact helfablog@gmail.com for more details.

Day 4 and 5 :)

Ddoe, es i am dro lyfli i South Stack, goleudu bychain yn Ynys Mon. Mae’r llun yma wedi cael ei dynnu o riw fath o edrychfan. Roedd hi’n noson berffaith gyda’r tywydd yn gret a’r olygfa yn un anhygoel!

Yesterday, I went for the most gorgeous walk ever to South Stack, a small light house on Anglesey. This picture was taken from some sort of viewing point. It was a perfect night, ideal weather and a fantastic view!

Hefyd, mae hi’n Ddiwrnod Cenedlaethol Ffrindia’ Gora’, felly dyma lun o fi efo’r ffrindia a’r chwiorydd gora yn y byd! 🙂

Also, it’s National Best Friends day, so here’s a pic of my with the best friends and sisters in the world! 🙂

100 happy days… take two!

Llynedd, wnes i drio’r her ‘100 Happy Days’ sy’n gofyn i chi bostio llun o rhywbeth sy’n gwneud chi’n hapus bob dydd. Er mod i wedi methu llynedd, dwi’n barod am y her tro ‘ma, yn cychwyn HEDDIW! 🙂

Last year, I tried the 100 Happy Days challenge, which asks you to post a picture of something that makes you happy every day. I failed last year, but now I’m ready and I’m starting today! 🙂

image

Dwi wrth fy modd efo’r llun yma! #BestSisters ❤

I absolutely love this picture! ❤

Helo!

Mae blogio wedi bod ‘chydig yn araf yn ddiweddar, es i ar wyliau munud ola i Majorca! Ond fydd blogio normal yn parhau wythnos yma, gan gynnwys OOTD ar gyfer cyfweliad 🙂

Dyma rai o luniau o’r gwylia’:

Hey!

Blogging’s been a bit slow lately, I had a very last minute holiday to Majorca! However, normal blogging will be back this week, including a job interview OOTD 🙂

Here are some of my pics from the hols:

VIDEO Models Own Sticky Fingers!

image

Models Own are my most fave nail varnish brand ever (as I always mention) and Pastel Petals from their Sticky Fingers collection is perfect for a spring summer look!

With this polish you get floral stickers to stick onto a lime green background. The polish itself is so cute to wear without the stickers too!

Have a look at the video below for pics of thr polish.

The song in the video is Byw i’r Funud by Dyfrig Evans 🙂

Models Own yw fy hoff frand o paent gweinedd (fel dwi bob tro’n sôn) ac mae Pastel Petals o’r casgliad Sticky Fingers yn berffaith ar gyfer y gwanwyn a’r hâf!

Efo’r paent yma ‘da chi’n cael sticeri blodeuog i’w sticio ar gefndir gwyrdd gola’. Mae lliw y paent yn ddel iawn i’w wisgo heb y sticeri hefyd!

Cymerwch olwg ar y fideo isod i gael golwg ar y paent.

Y gân yn y fideo yw Byw i’r Funud gan Dyfrig Evans.


Helo! Enw fi ydi Cari, chwaer Llio, a dyma fy OOTD!

Hey! My name’s Cari, Llio’s sister, and here is my OOTD!

Dwi’n hoff iawn o’r siaced yma. Cefais hyd iddo mewn car boot sale ‘efo Mam!

Mae’r T-Shirt yn dod o F&F yn Tesco. Dwi’n hoff iawn o’r lliwiau pinc a piws. Dyma fy hoff liwiau!

Rhain yw fy hoff sandals o Sketchers. Prynnais i’r sandals yma ar fy ngwyliau yn York! Mae yna calonau bach aur ar yr ochr.

Ar ol gweld fi yn tynnu lluniau ar gyfer y blog, roedd fy chwaer fach Ela eisio ymuno hefyd! Dyma’r lluniau…

I love this denim jacket. I found it at a car boot sale with my Mum!

The T-shirt is from F&F at Tesco. I love the purple and pink colours. They’re my favourite colours!

These are my favourite sandals from Sketchers. I bought them when I was on holiday in York! There are small gold hearts on the side.

After seeing me taking pictures for this post, my little sister Ela wanted to join in too! Here are the pictures…