Fideo Fi

Dyma lun o fi’n edrych yn hollol absiliwtli crazy xoxo

Here is a picture of me looking absolutely crazy xoxo

Oeddwn i ar Fideo Fi ar S4C dros y Nadolig. Cool, de?!

Er fod y post ma chydig yn hwyr, a’r dolig wedi hen fynd bellach, oni just am neud post yn deud achos ges i gymaint o hwyl yn neud y fideos, a dwi’n gweithio ar mwy o flogs ar gyfer y rhaglen y funud hon!

Felly watch this #space, dilynwch fi on your typical social media platfformiau am y diweddariada diweddara. Achos dwi’n #ffab.

Tra!

Day 4 and 5 :)

Ddoe, es i am dro lyfli i South Stack, goleudu bychain yn Ynys Mon. Mae’r llun yma wedi cael ei dynnu o riw fath o edrychfan. Roedd hi’n noson berffaith gyda’r tywydd yn gret a’r olygfa yn un anhygoel!

Yesterday, I went for the most gorgeous walk ever to South Stack, a small light house on Anglesey. This picture was taken from some sort of viewing point. It was a perfect night, ideal weather and a fantastic view!

Hefyd, mae hi’n Ddiwrnod Cenedlaethol Ffrindia’ Gora’, felly dyma lun o fi efo’r ffrindia a’r chwiorydd gora yn y byd! 🙂

Also, it’s National Best Friends day, so here’s a pic of my with the best friends and sisters in the world! 🙂

Diwrnod 3 :)

Mae’n diwrnod 3 o fy ‘100 Happy Days’, a heddiw es i am drio hir iawn i lan y mor. Gyda’r tywydd perffaith a golygfa bendigedig, mae’n anodd credu mai yng Nghymru dwi’n byw!

It’s day 3 of my 100 Happy Days, and today I went for a long walk to the beach. With the perfect weather and a fantastic view, it’s hard to believe that this is Wales!

New shoooes!

Purchasing new shoes has to be the best feeling ever, ignoring the small pang of guilt when you realise how much you’ve spent.

I’ve wanted a pair of similar shoes for quite a while, and I finally plucked out my credit card to snap them up!

Dwi’n meddwl mai prynnu ‘sgidia newydd ydi’r teimlad gora’ ‘rioed, ar wahan i’r euogrwydd ar ol sylwi faint dwi ‘di gwario.

Dwi wedi bod isio ‘sgidia tebyg ers oesoedd, a dwi wedi cael par o’r diwadd!

image

These are from ASOS, but I’ve had to stick some shoe gel things in from Primark for added support. I bought them to wear with this dress, also from ASOS. This is just a quick selfie, but I’ll put proper pictures up soon! 🙂

Mae’r ‘sgidia yma o ASOS, ond roedd rhaid i mi roi rhyw fath o gel o Primark ynddyn nhw er mwyn cael well ffit. Prynnais i’r ‘sgidia i fynd efo’r ffrog yma, hefyd o ASOS. Dim on selfie sydyn ‘di hwn, ond sydd llunia’ gwell i fyny yn o fuan! 🙂


P.S. There’s still plenty of time to take part in my competition! CLICK HERE for more details!

P.S. Mae digon o amser i cymryd rhan yn y gystadleuaeth! CLICIWCH YMA am fwy o fanylion!

Helo! Enw fi ydi Cari, chwaer Llio, a dyma fy OOTD!

Hey! My name’s Cari, Llio’s sister, and here is my OOTD!

Dwi’n hoff iawn o’r siaced yma. Cefais hyd iddo mewn car boot sale ‘efo Mam!

Mae’r T-Shirt yn dod o F&F yn Tesco. Dwi’n hoff iawn o’r lliwiau pinc a piws. Dyma fy hoff liwiau!

Rhain yw fy hoff sandals o Sketchers. Prynnais i’r sandals yma ar fy ngwyliau yn York! Mae yna calonau bach aur ar yr ochr.

Ar ol gweld fi yn tynnu lluniau ar gyfer y blog, roedd fy chwaer fach Ela eisio ymuno hefyd! Dyma’r lluniau…

I love this denim jacket. I found it at a car boot sale with my Mum!

The T-shirt is from F&F at Tesco. I love the purple and pink colours. They’re my favourite colours!

These are my favourite sandals from Sketchers. I bought them when I was on holiday in York! There are small gold hearts on the side.

After seeing me taking pictures for this post, my little sister Ela wanted to join in too! Here are the pictures…

speedy mani!

The gorgeous colours of Barry M’s Speedy Quick Dry collection caught my eye straight away! And it realy does dry in ‘lightning speed’!

With ‘Eat My Dust’, I got a perfect spring shade mani without the burden of having to sit for aaaages for the paint to dry. It also has a flat brush, which I haven’t seen in Barry M before. It makes application super easy and fast!

Now, to collect the other shades.. How about ‘Lap of Honour’…

Cefais fy nenu gan y lliwiau deniadol casgliad Speedy Quick Dry Barry M yn syth!

Gyda ‘Eat My Dust’, cefais y mani perffaith heb orfod eistedd am oria yn disgwl i’r paent sychu. Mae ganddo brwsh fflat hefyd, rhywbeth nad ydw i wedi gweld  gyda Barry M o’r blaen. Mae hyn yn gwneud paentio yn lot fwy rhwydd!

Rwan, rhaid casglu’r lliwiau eraill.. Beth am ‘Lap of Honour’…

Healthy is the new Skinny!

image

Healthy is the new Skinny is a small organisation that has made a big impact.  

I’m guilty of wanting to be like a model in a magazine, wanting amazing abs and flawless skin. To be totally honest, I wanted it so much that I started hating what I saw in the mirror and spent hours picking out my faults. And I know I’m not alone.

When on Facebook one day, someone shared a post from Healthy is the new Skinny’s Facebook page and, being the curious me, I had a look at what this page was about. From that point, my perception of my body image changed. Instead of picking my faults and putting myself down when I ate, I started picking out and working on my strengths. Instead of wanting the make-believe-bodies, I started liking my own body.

They also sell a range of clothing, from jackets to snapbacks! So, how could I ever resist buying a hoodie? It’s only just arrived, and it’s super comfy!

Check out their online shop by clicking HERE 🙂

Sefydliad bach ydi Healthy is the new Skinny, ond mae nhw wedi cael effaith mawr arnai.

Dwi’n euog o eisiau bod fel modelau mewn cylchgronnau, eisiau abs anhygoel a’r croen perffaith. I fod yn hollol onest, roeddwn i eisiau edrych fel y modelau gymaint, wnes i ddechrau casau beth oeddwn i’n gweld yn y drych. A dwi’n gwybod nad ydw i ar ben fy hun.

Pan oeddwn ar Facebook un diwrnod, roedd rhywun wedi rhannu post gan Healthy is the new Skinny a mentrais i edrych beth oedd y tudalen yma. O’r pwynt yma, newidiodd fy ngolwg. Yn lle pigo ar y namau a casau fy hun wrth fyta, dechreuais pigo fy nghryfderau a gweithio arnynt. 

Mae nhw hefyd yn gwerthu dillad ar eu gwefan, o siacedi i hetiau! Felly sut allai beidio prynnu hoodie?

Ewch i gael golwg ar y siop wrth glicio YMA 🙂