Y Platfform – Hydref 2018

 

Os ma’ rhyddhau Y Platfform yn dymhorol wedi dysgu unrhyw beth i mi, hynny ydi for amser yn mynd mor sydyn mae i’n eitha sgêri. Eiliad yn ôl roeddwn i’n rhoi rhifyn yr haf at ei gilydd, a rwan dyma fi’n cyflwyno rhifyn yr hydref i chi!

Beth bynnag, mwynhewch a cofiwch rannu!

Syniada’ Sul y Mamau

SYNIADA-SUL-Y-MAMU.jpg

Rhaid cael anrheg arbennig i Mam ar Sul y Mamau, boed hynny’n mwsh neu’n fyg.

Ar achlysuron fel hyn, mae siopa gyda busnesau annibynnol nid yn unig yn bwysig ond yn ffordd wych o ddod o hyd i anrheg fydd neb arall wedi prynu ac anrheg fydd yn siŵr o gael ei werthfawrogi.

Don’t Buy Her Flowers

Y lle cyntaf hoffwn ei awgrymu ydi Don’t Buy Her Flowers. Cafodd y fenter yma ei gychwyn gan fam ar ôl iddi dderbyn gymaint o flodau i’w llongyfarch ar enedigaeth ei phlentyn, allai ddychmygu fod y lle fel Pili Palas! I gychwyn, y syniad oedd cynnig DBHFcynnrch fel anrheg i famau newydd oedd ddim yn flodau, trîts amgen i’r fam. Bellach, mae’r cwmni yn cynnig bocsys o trits ar gyfer wahanol achlysuron, gan gynnwys Sul y Mamau! Gyda Don’t Buy Her Flowers, mae dewis y cynnyrch yn hawdd a’r pacio wedi’i wneud i chi!

Rheswm arall i archebu gan Don’t Buy Her Flowers ydi mae £1 o bob archeb yn cael ei roi i Kicks Count, mudiad sy’n codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd symudiadau babis yn ystod beichiogrwydd ac yn rhoi’r hyder i ferched i wybod pryd allai rhywbeth fod o’i le er mwyn cael help yn yr ysbyty.

 

Lobella Loves

Dwi wedi sôn am y wefan yma yn barod, ond allai ddim peidio sôn amdano! Ar wefan Lobella Loves, fe ddowch chi o hyd i amryw o anrhegion fydd eich mam neu nain (neu LOBELLA-LOVESunrhyw un, mewn gwirionedd!) yn mwynhau. Dwi wir yn argymell y mwgwd cwsg Spacemasks ac mae bisgedi Lady Bakewell-Park bron yn edrych rhy neis i’w bwyta, yn enwedig os ‘da chi’n personaleiddio’r bisgedi!

Yn ogystal â chynnyrch ffab, does dim cost cludiant ac mae rhan o’ch arian yn cael ei roddi i elusen sy’n helpu gydag iselder ôl-eni.

 

Y Stryd Fach

Am gynnyrch gan grewyr Cymraeg, mae’r Stryd Fach yn siop-un-stop. Yma, gwelwch emwaith gorjys, fel y rhai allwch chi bersonaleiddio gan Bodoli, ac mae mur-gelfi di-ri, fel yr un cardia ‘Mam’ gan Caligraffion.

 

Cardiau

Mae cardiau yn rhan fawr o Sul y Mamau, yn amlwg! Allwch chi wneud un yn hawdd, ond be os ‘da chi’n ddiog (fel fi)?

Ceir llu o ddylunwyr talentog yng Nghymru sy’n cynnig cardiau, a dyma ddetholiad bach o fy ffefrynnau:

Draenog

Nansi Nudd

Anna Gwenllian

Busnes Bach Mis Mawrth: Olew

OLEW-TITLE-PIC.jpg

Pan 'da chi'n prynnu potel o olew, 'da chi'n prynnu hyd a lledrith ym myd y gwallt cyrliog.

Mae Olew yn cael ei wneud gyda llaw gan Elinor yn Leyton a mae'n digon teg dweud fod hi'n ferch dewr ac ysbrydoledig iawn wedi iddi adael ei swydd er mwyn achub cyrls y genedl.

Dwi'n dyst i'r majic sydd yn y potel; mae o wir yn codi cyrls (er mod i'n sythu fy ngwallt lot gormod, ond shhhh), felly oni'n meddwl fod Olew yn llawn haeddu fod yn fusnes y mis mis Mawrth.

Pam wnes di benderfynnu gwerthu Olew?

Oeddwn yn creu Olew am rai blynyddoedd cyn gwerthu i fy ngwallt fy hun. Ar y pryd, ni allwn ni ddod o hyd i gynnyrch oedd yn gweithio ar fy ngwallt. Roedd fy ngwallt yn sych iawn, ddim yn tyfu llawer ac roedd y cwrls yn frizzy ac i gweud y gwir toedd o ddim yn edrych fel cwrls o gwbl oherwydd oeddwn yn defnyddio straighteners a hairdryer am flynyddoedd.

Es i ar gyrsiau a darllenais am wahanol olewau a'u manteision ar gyfer helpu gyda gwallt sych sydd ddim yn tyfu. Ac yn ei dro dysgais os oedd y gwallt yn iachus fydd y cwrls yn dod yn ôl. Ar ôl ei ddefnyddio a fy ngwallt am rhai misoedd sylwodd fy ffrindiau y gwahaniaeth a gofynnon a allai wneud rhai iddyn nhw ac ar ôl amser meddyliais gwerthu achos oeddwn yn wneud e beth bynnag. O ni hefyd eisiau gwerthu rhywbeth i helpu merched sy'n hoffi eu gwallt naturiol yn hytrach 'na cydymffurfio a'r delfrydau harddwch nodweddiadol.

Oedd hi'n anodd cychwyn? Sut oeddat ti'n teimlo am gychwyn Olew?

Y peth mwyaf anodd oedd cychwyn i gweud y gwir. Oedd y cynnyrch gyda fi, ac o ni'n gwybod oedd y cynnyrch yn gweithio, ond cymerodd dros flwyddyn i i fi greu gwefan ac ati achos oedd gen i swydd eithaf demanding, felly penderfynais roi gorau i'r swydd a chanolbwyntio ar Olew. Oedd hyn yn mis Awst 2017. Oedd yn anodd hefyd mynd o swydd gydag incwm misol, yn enwedig pan oedd pobl yn gweud wrthaf bod fi di gwneud camgymeriad a dyle fi di meddwl mwy, ond roeddwn yn teimlo mor gyffrous i ddechrau a'r peth mwyaf pwysig oedd credu yn fy hun a stopio gwrando ar y rhai negyddol.

Pwy ydi dy ysbrydoliaeth?

Mae gen i lawer o bobl sy'n fy ysbrydoli, yn enwedig merched annibynnol. O oedran ifanc wnes i weld fy Mam yn dod yn annibynnol ar ôl ysgaru fy nhad, mae ganddo fusnes hefyd felly ni welais unrhyw ffordd arall o fod.

Pa wefan cymdeithasol wyt ti'n ddefnyddio? Pa un sy'n fwyaf effeithiol i farchnata?

Dwi'n defnyddio Facebook ac Instagram. Instagram yw'r mwyaf effeithiol i fi achos mae'n fwy rhyngweithiol a gallwch dargedu cynulleidfa gan ddefnyddio hashtag, a hefyd mae eich dilynwyr yn gallu dod o hyd i chi yn haws trwy ddefnyddio hashtag. Wrth gwrs mae rhaid archebu trwy fy ngwefan, ond mae linc ar y tudalen Instagram i fynd yna.

Pa mor bwysig wyt ti'n meddwl yw'r iaith Gymraeg wrth farchnata? Oes cyfleon ti wedi gael na fasat ti wedi cael wrth farchnata'n uniaith Saesneg?

I ddechrau, mae'r iaith wedi helpu fy nghynnyrch i sefyll allan oherwydd ei enw, sef Olew. Roeddwn eisiau enw Cymraeg achos:

  1. Dwi'n dod o Gymru ac mae'n rhan fawr o fy hunaniaeth
  2. Mae defnyddio enw Cymraeg yn agor sgwrs gyda phobl sydd gyda dim clem fod pobl yn siarad Cymraeg, felly mae'n rhoi addysg i bobl am ddiwylliant Cymreig.

Mae marchnata yng Nghymraeg yn helpu i mi gysylltu â phobl Cymraeg a dwi'n meddwl fod e'n bwysig i siaradwyr Cymraeg cael cynnyrch sydd yn cael ei farchnata yn eu hiaith. Dwi hefyd yn hoffi'r ffaith dwi'n derbyn negeseuon ar Instagram/e-bost yn chati yn Gymraeg, yn enwedig achos dwi'n byw yn Llundain a ddim wastad yn cael siawns i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg.

Mae eisiau i fi ddefnyddio mwy o'r Gymraeg yn y dyfodol a hoffwn gael stondin yn nigwyddiadau Cymraeg.

Lle hoffet ti fynd a'r busnes yn y dyfodol?

Yn y dyfodol hoffwn gael llawer mwy o siopau yn gwerthu Olew, yn enwedig yng Nghymru, a chael stiwdio gwaith i ganiatau i mi ddatblygu mwy o nwyddau gan mai dim ond rhywfaint o le storio pethau sydd yn fy fflat bach!

O Ben Draw’r Catwalk: Blwyddyn Newydd, Dillad Newydd

O-BEN-DRAWR-CATWALK.jpgYsgrifennwyd y post yma gan Mared Gruffydd

Diolch byth, mae be’ sydd o hyd yn teimlo fel mis hiraf ac oeraf y flwyddyn ar ben, ac wrth i’r tywydd ddechrau troi ac i bawb ddechrau setlo nôl i mewn i rwtîn arferol yr ysgol, y brifysgol neu’r gwaith, mae’n amlwg bod y gwanwyn ar y ffordd o’r diwedd. Gyda tymor newydd daw ffasiwn newydd, felly mae hi hefyd, wrth gwrs, yn bryd dechrau meddwl am ychwanegu eitemau newydd, cyffrous i’ch cwpwrdd dillad. Wrth edrych yn ôl ar gatwalks sioeau ffasiwn mwya’ y byd – Efrog Newydd, Paris, Milan a Llundain – mis Medi a Hydref diwethaf, cawn gipolwg ar beth fydd trendiau mwya’ poblogaidd y tymor nesaf, yn ogystal â pha eitemau i brynu rŵan.

Sgert bensil
Does dim os amdani, mae’r sgert bensil yn dal i fod yn glasur ers iddi gael ei chyflwyno i ni yn y 50au gan Christian Dior. Ers hynny, mae hi wedi ymddangos ar goesau pawb o Marilyn Monroe i Michelle Obama ac yn cael ei chysylltu efo’r byd gwaith a busnes mwy na dim arall gan ei bod hi’n eitem berffaith i’w wisgo i’r swyddfa. Ond heddiw, nid yn unig i’r gwaith y gallech chi wisgo’r sgert bensil, ond i’r bwyty, i’r ganolfan siopa, i’r bar, a hyd yn oed i’r clwb hefyd. Yn wir, mae dylunyddion ffasiwn y byd wedi rhoi twist modern a hwyl i’r sgert bensil: gwelwyd un ddisglair gyda sequins arni ar gatwalkNO 21, rhai wedi ei gorchuddio â studs a thyllau metalig gan Bottega Veneta, a fersiynau tryloyw, ffasiynol ar gatwalksMax Mara a Dolce & Gabbana.

Lledr

Mae lledr yn ymddangos ar y catwalk pob tymor, a nid oedd casgliadau Gwanwyn/Haf 2018 yn eithriad. Ymddangosodd sgertiau, trowsusau a siacedi lledr du ar gatwalkVersace a bŵts a bagiau lledr du yn sioe ffasiwn Céline. Gwelwyd trend unigryw iawn gan Alexander Wangleggings lledr du o dan siorts byr denim – perffaith ar gyfer tywydd anibynadwy y gwanwyn a’r haf pan dydych chi ddim yn siŵr os dyliech chi wisgo trowsus neu siorts cyn gadael y tŷ.

Cotiau glaw

Perffaith ar gyfer tymor y festivals i’w wisgo dros ffrog neu siorts, ac i’w wisgo rwan dros siwmper neu fleece ar ddyddiau gwlyb, ma’r gôt law yn eitem mae pob merch ei angen yn ei chwpwrdd dillad. Unwaith eto mae ysbrydoliaeth i’w gael o edrych ar sioe ffasiwn NO 21 gyda’r gôt law melyn cŵl, a dwi hefyd wrth fy modd gyda cotiau windbreaker lliwgar a metalig Isabel Marant. Piti bod y rhataf yn agos i £600! Ond na phoener, mae Topshop yn dda ar gyfer fersiynau rhatach a mae hyd yn oed sêl ymlaen yn Petit Bateau ar y funud, lle mae rhai o’r cotiau wedi gostwng yn eu pris, o £132 i lawr i £79.20 – bargan.

Streipiau

O’r ffrog llewys hir las efo streipiau gwyn ar gatwalkCéline i’r siwt goch efo streipiau du i’w weld ar fodel yn sioe ffasiwn Dolce & Gabbana, roedd y patrwm poblogaidd ym mhob man mis Medi diwethaf, a rydw i’n sicr fydd o hefyd ym mhob man pan ddaw’r gwanwyn. Ymddangosodd siwt streipiog arall ar gatwalkEmporio Armani – un liwgar, fwy hafaidd y tro yma, a roedd streipiau tebyg i’w gweld gan Sportmax, ond ar dopiau a sgertiau cyfforddus iawn yr olwg. Felly, yn fyr, os ydych chi ond am brynu un dilledyn y tymor yma, gwnewch yn siwr ei fod o’n un streipiog.

Ffrog slip

Dwi’n eithaf siwr ddaru obsesiwn y byd ffasiwn gyda ffrogiau slip gychwyn yn iawn ar ôl i Kate Moss gael tynnu ei llun yn gwisgo un dryloyw mewn parti pan oedd hi’n 19 oed. Ers hynny mae bron pob un dylunydd ffasiwn enwog wedi creu un, o Stella McCartney i Calvin Klein. Y tymor nesaf fyddan nhw unwaith eto yn ymddangos ar y stryd fawr ac yn y siopau drud, a byddan nhw’n cael eu gwisgo ar y traeth ar ben wisg nofio, yn y bwyty o dan wasgod smart, ac yn y clwb gyda minlliw coch, à la Kate. Edrychwch ar gasgliadau Gwanwyn/Haf 2018 Christopher Kane, The Row a Dries Van Noten am ysbrydoliaeth.