We’re opeeeen!

Mae Helfa Ddillad nawr ar agor! Ewch draw i gael golwg!

Rydym yn cynnig amryw o ddillad unigryw a fydd eitemau newydd yn cael eu ychwanegu i’r siop yn gyson. 

Hefyd, rydym yn cynnig disgownt i flogwyr. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Helfa Ddillad is now open! Go have a look!

We offer a range of unique clothing and new items will be added often.

Also, we’re offering a discount for bloggers. Get in touch for more details.

Competition!

Hey!

Fancy winning a Topshop Gift Card? Then keep on reading…

I’m giving away a £25 Topshop Gift Card and the rules are super simple.

All you need to do is LIKE my Facebook page and SHARE this post!

Also, for a extra entry, FOLLOW me on  Twitter and RETWEET this tweet!

A winner will be chosen at random

Entry closing time is 18th May at 10.30pm, so get to it!

image

Awydd ennill Cerdyn Taleb Topshop? Cariwch ymlaen i ddarllen…

Dwi’n rhoi Cerdyn Taleb Topshop gwerth £25 i ffwrdd, ac mae’r rheolau yn syml.

Oll sydd rhaid i chi wneud ydi HOFFI fy nhudalen Facebook a RHANNU’R post yma!

Hefyd, am gais ychwanegol, DILYNWCH fi ar drydar ac AIL-DRYDARWCH y trydar yma!

Fydd enillydd yn cael ei ddewis ar hap

Y dyddiad cau ydi 18 o Fai am 10.30yh

WISH LIST – Tobi

When I browse Tobi’s website, I ALWAYS want something. 

Pan dwi’n edrych trwy gwefan Tobi dwi eisiau pob dim!

1 Top Savior Cardigan

When those summer nights get cold, this cardigan is perfect to keep warm and it will 100% compliment your outfit, whatever it is!

Pan mae nosweithiau’r haf yn dechrau oeri, mae’r gardigan yma yn berffaith i gadw’n gynnes!

2 Buckle Me Down Dress

This dress is available in a range of colours, but black is my favourite! Ye, it might be bra-awkward, but it’s still gorgeous!

Er fod y ffrog yma ar gael mewn amryw o liwiau, du yw fy ffefryn i!

3 To The Point Top

Black, again… But it’s so versatile! You can dress it up and dress it down!

Du, eto… Ond mae’n aml-bwrpas iawn!

4 Cool Autumn Nights Jacket

Autumn might have come and gone, but I think this would be easily rocked on spring-time nights out too!

Do, mae’r hydref wedi bod, ond dwi’n meddwl fod y siaced yma’n gallu cael ei wisgo allan yn y gwanwyn hefyd!

5 Somedays Lovin Insightful Wool Coat

This colour is so so rich and punches your average pastel-ridden spring wardrobe in the face

Mae’r lliw yma mor gyfoethog!

6 Dreams Of Paradise Dress

This dress makes me want to be on a beach-side bar with an endless supply of cocktails…

Mae’r ffrog yma yn gwneud i mi eisiau bod ar lan y mor gyda nifer fawr o goctels…

7 More To Love Top

Barlet tops aren’t really my thing.. But overlayed with lace, it’s perfect, especially complimented with this skirt! I need this outfit!

Tydw i ddim yn hoff iawn o tops barlet.. Ond gyda lace drosto, mae’n berffaith. Yn enwedig gyda’r sgert! Dwi angen y gwisg yma!

WISH LIST – Motel Rocks

One of my favourite dresses was bought from Motel Rocks, featured in my blog a couple of months ago (here!). I’ve got so so sooo many things I’ve been meaning to buy, so here’s my quick round-up.

Mae un o’n hoff ffrogiau wedi dod o Motel Rocks, a oedd mewn post ar fy mlog ychydig yn ol (yma!). Mae genai gymaint o betha’ dwi eisiau eu prynnu, felly dyma ychydig ohonynt.

1 Delta D Ring Wrap Midi Dress in Black

Simplicity is always my key to a great outfit, and this dress is simply perfect! With a little ring detail, I reckon it could be a pretty versatile dress.

Rwy’n credu mai symlrwydd sy’n gwneud gwisg gwych a di-amser, felly mae’n ffrog yma’n berffaith!

2 Kimono Jacket in Denim Blue

I haven’t been too keen on the recent kimono trend, but this is an exception! I love the 90s vibe of this outfit!

Tydw i heb fod yn rhy siwr o’r trend kimono diweddaraf, ond mae hwn yn wahanol! Dwi’n hoff iawn o vibe y 90au!

3 Deborah Off The Shoulder Dress in Breton Stripe

White/Navy stripes are my absolute FAVE! And an off the shoulder stripe garment? YES!

Dwi’n caru streipiau gwyn/navy! 

4 Antonia Skater Skirt in Museum Floral Coral

The absolute perfect skirt for spring, with punchy colours and a bold print!

Y sgert perffaith ar gyfer y gwanwyn, gyda lliwiau a print bold!

5 Motel Vintage Alexa Maxi Dress

I’ve been DYING to buy one for at least 2 years! And FINALLY I’ve bought one! (OOTD post to follow!)

Dwi wedi bod eisiau prynnu un ers o leiaf 2 blwyddyn! Ac o’r diwedd dwi wedi prynnu un!

6 Vintage Narla Dungaree Dress

How cute is this dress! And in cute polka dots too with a flattering navy tone!

Ylwch ciwt ‘di’r ffrog yma! A gyda polka dots!

7 Replay Equinox Vintage Sunglasses in Tortoiseshell

Last summer, my boyfriend bought me a similar pair and they became my summer-statement-piece and I wore them with EVERY outfit! Unfortunately, they got sat on… So these HAD to be in my wishlist!

Haf dwytha’, cefais bar tebyg yn anrheg gan fy nghariad a roeddwn i’n gwisgo nhw gyda POB gwisg! Ond, wnaeth rhywun eistedd arnyn nhw.. Felly roedd RHAID i mi gynnwys rhain yn y wishlist!

Healthy is the new Skinny!

image

Healthy is the new Skinny is a small organisation that has made a big impact.  

I’m guilty of wanting to be like a model in a magazine, wanting amazing abs and flawless skin. To be totally honest, I wanted it so much that I started hating what I saw in the mirror and spent hours picking out my faults. And I know I’m not alone.

When on Facebook one day, someone shared a post from Healthy is the new Skinny’s Facebook page and, being the curious me, I had a look at what this page was about. From that point, my perception of my body image changed. Instead of picking my faults and putting myself down when I ate, I started picking out and working on my strengths. Instead of wanting the make-believe-bodies, I started liking my own body.

They also sell a range of clothing, from jackets to snapbacks! So, how could I ever resist buying a hoodie? It’s only just arrived, and it’s super comfy!

Check out their online shop by clicking HERE 🙂

Sefydliad bach ydi Healthy is the new Skinny, ond mae nhw wedi cael effaith mawr arnai.

Dwi’n euog o eisiau bod fel modelau mewn cylchgronnau, eisiau abs anhygoel a’r croen perffaith. I fod yn hollol onest, roeddwn i eisiau edrych fel y modelau gymaint, wnes i ddechrau casau beth oeddwn i’n gweld yn y drych. A dwi’n gwybod nad ydw i ar ben fy hun.

Pan oeddwn ar Facebook un diwrnod, roedd rhywun wedi rhannu post gan Healthy is the new Skinny a mentrais i edrych beth oedd y tudalen yma. O’r pwynt yma, newidiodd fy ngolwg. Yn lle pigo ar y namau a casau fy hun wrth fyta, dechreuais pigo fy nghryfderau a gweithio arnynt. 

Mae nhw hefyd yn gwerthu dillad ar eu gwefan, o siacedi i hetiau! Felly sut allai beidio prynnu hoodie?

Ewch i gael golwg ar y siop wrth glicio YMA 🙂