Competition!

Hey!

Fancy winning a Topshop Gift Card? Then keep on reading…

I’m giving away a £25 Topshop Gift Card and the rules are super simple.

All you need to do is LIKE my Facebook page and SHARE this post!

Also, for a extra entry, FOLLOW me on  Twitter and RETWEET this tweet!

A winner will be chosen at random

Entry closing time is 18th May at 10.30pm, so get to it!

image

Awydd ennill Cerdyn Taleb Topshop? Cariwch ymlaen i ddarllen…

Dwi’n rhoi Cerdyn Taleb Topshop gwerth £25 i ffwrdd, ac mae’r rheolau yn syml.

Oll sydd rhaid i chi wneud ydi HOFFI fy nhudalen Facebook a RHANNU’R post yma!

Hefyd, am gais ychwanegol, DILYNWCH fi ar drydar ac AIL-DRYDARWCH y trydar yma!

Fydd enillydd yn cael ei ddewis ar hap

Y dyddiad cau ydi 18 o Fai am 10.30yh

Helo! Enw fi ydi Cari, chwaer Llio, a dyma fy OOTD!

Hey! My name’s Cari, Llio’s sister, and here is my OOTD!

Dwi’n hoff iawn o’r siaced yma. Cefais hyd iddo mewn car boot sale ‘efo Mam!

Mae’r T-Shirt yn dod o F&F yn Tesco. Dwi’n hoff iawn o’r lliwiau pinc a piws. Dyma fy hoff liwiau!

Rhain yw fy hoff sandals o Sketchers. Prynnais i’r sandals yma ar fy ngwyliau yn York! Mae yna calonau bach aur ar yr ochr.

Ar ol gweld fi yn tynnu lluniau ar gyfer y blog, roedd fy chwaer fach Ela eisio ymuno hefyd! Dyma’r lluniau…

I love this denim jacket. I found it at a car boot sale with my Mum!

The T-shirt is from F&F at Tesco. I love the purple and pink colours. They’re my favourite colours!

These are my favourite sandals from Sketchers. I bought them when I was on holiday in York! There are small gold hearts on the side.

After seeing me taking pictures for this post, my little sister Ela wanted to join in too! Here are the pictures…

New Shoes!

You know that feeling when you put new shoes on and suddenly everything is right?

So I’m on a family holiday this week in York, and the best thing about here is the best shops are a 3 minute drive away! You’ve got H&M, Topshop, River Island… And they’re all open until 8pm! I think I may have found heaven on Earth…

Anyway, I popped into H&M last night and I fell head over heels (get it?) for a cute pair of flats. It’s not often that I see flats and instantly need them, but these were an exception.

These are actually my first spotty item, and I love them! They were only £7.99, and there were a massive variety of flats. Maybe I’ll have to go back for some more…

Dwi ar gwyliau gyda’r teulu yn Efrog, a’r peth gora’ am y lle ydi mae yna lu o siopau 3 munud i ffwrdd! Mae ‘na H&M, Topshop, River Island… A mae nhw i gyd ar agor tan 8pm! Dwi’n meddwl dwi wedi dod ar draws nefoedd…

Beth bynnag, es i i H&M neithiwr a wnes i ddod ar draws par o esgidiau fflat ciwt yma, a dwi wrth fy modd gyda nhw!

Dim ond £7.99 oedden nhw ac roedd yna amrywiaeth mawr o esgidiau tebyg. Efallai fydd yn rhaid i mi fynd yn ol am fwy…

OOTD – Cari’s Parisian Spring Style!

image

My name’s Cari Rhodd, Llio’s little sister, and this is my OOTD.

We went shopping on Monday, and I found a gorgeous top from River Island. I love River Island, it’s where I bought my first heels from!

My sunglasses are from H&M, and they’re leopard print on the sides.

My hair is in a fish plait braid, my favourite hairstyle!

Enw fi ydi Cari Rhodd, chwaer Llio, a dyma fy OOTD.

Es i i siopa dydd Llun a wnes i ddod o hyd i’r top prydferth yma o River Island. Dwi’n hoff iawn o River ISland, dyma ble wnes i brynnu fy sodlau uchel gyntaf!

Mae’r sbectols haul o H&M, a mae ganddynt batrwm llewpar ar yr ochrau.

Mae fy ngwallt mewn blethan pysgodyn 🙂

WISH LIST – Tobi

When I browse Tobi’s website, I ALWAYS want something. 

Pan dwi’n edrych trwy gwefan Tobi dwi eisiau pob dim!

1 Top Savior Cardigan

When those summer nights get cold, this cardigan is perfect to keep warm and it will 100% compliment your outfit, whatever it is!

Pan mae nosweithiau’r haf yn dechrau oeri, mae’r gardigan yma yn berffaith i gadw’n gynnes!

2 Buckle Me Down Dress

This dress is available in a range of colours, but black is my favourite! Ye, it might be bra-awkward, but it’s still gorgeous!

Er fod y ffrog yma ar gael mewn amryw o liwiau, du yw fy ffefryn i!

3 To The Point Top

Black, again… But it’s so versatile! You can dress it up and dress it down!

Du, eto… Ond mae’n aml-bwrpas iawn!

4 Cool Autumn Nights Jacket

Autumn might have come and gone, but I think this would be easily rocked on spring-time nights out too!

Do, mae’r hydref wedi bod, ond dwi’n meddwl fod y siaced yma’n gallu cael ei wisgo allan yn y gwanwyn hefyd!

5 Somedays Lovin Insightful Wool Coat

This colour is so so rich and punches your average pastel-ridden spring wardrobe in the face

Mae’r lliw yma mor gyfoethog!

6 Dreams Of Paradise Dress

This dress makes me want to be on a beach-side bar with an endless supply of cocktails…

Mae’r ffrog yma yn gwneud i mi eisiau bod ar lan y mor gyda nifer fawr o goctels…

7 More To Love Top

Barlet tops aren’t really my thing.. But overlayed with lace, it’s perfect, especially complimented with this skirt! I need this outfit!

Tydw i ddim yn hoff iawn o tops barlet.. Ond gyda lace drosto, mae’n berffaith. Yn enwedig gyda’r sgert! Dwi angen y gwisg yma!

OOTD

That feeling then your outfit is on point…

This is my current most favourite outfit, because it’s fusing all my favorite pieces together in one casual comfy outfit.

These boots are my best T K Maxx find EVER. At £50 they were so worth trawling through the mountains of unorganized chaos of footwear. They’re a bit scruffy by now, so any boot-cleaning tips would be much appreciated!

This top is one of my many striped pieces, and it was quite cheap from H&M. I love stripes and how they flatter any body shape!

Good jeans are very hard to come by. Most jeans are either loose fitting or you’re fighting your way into them. However, these jeans, Molly Skinny Jeans from River Island, are PERFECT. Seriously, they’re the best jeans I’ve ever come across and I doubt that I’ll find better ones ever again! They hug in all the right places without being uncomfortable. 

Hwn yw fy hoff gwisg i ar y funud, gan ei fod yn cynnwyd fy hoff dillad i i gyd.

Mae’r bwts o T K Maxx, ac yn costio £50 roedd nhw’n werth chwilio trwy’r mynyddoedd o ‘sgidia bler! Mae nhw ychydig yn fudr erbyn hyn, felly fyddai’n gwerthfawrogi unrhyw tips glanhau!

Mae’r top yma yn un o’n hoff darnau streips, a roedd yn eithaf rhad o H&M. Dwi’n hoff iawn o streips a sud mae nhw’n camol unrhyw siap corff.

Mae par da o jins yn anodd iawn i’w ffeindio. Mae nhw’n unai rhy llac neu mor dynn mae rhaid cwffio dy ffordd i mewn iddyn nhw. Ond, mae’r jins yma, sef Molly o River Island, yn BERFFAITH. Wir, rhain ydi’r jins gora’ dwi erioed wedi gweld a wnai byth ffeindio rhai gwell!

WISH LIST – Motel Rocks

One of my favourite dresses was bought from Motel Rocks, featured in my blog a couple of months ago (here!). I’ve got so so sooo many things I’ve been meaning to buy, so here’s my quick round-up.

Mae un o’n hoff ffrogiau wedi dod o Motel Rocks, a oedd mewn post ar fy mlog ychydig yn ol (yma!). Mae genai gymaint o betha’ dwi eisiau eu prynnu, felly dyma ychydig ohonynt.

1 Delta D Ring Wrap Midi Dress in Black

Simplicity is always my key to a great outfit, and this dress is simply perfect! With a little ring detail, I reckon it could be a pretty versatile dress.

Rwy’n credu mai symlrwydd sy’n gwneud gwisg gwych a di-amser, felly mae’n ffrog yma’n berffaith!

2 Kimono Jacket in Denim Blue

I haven’t been too keen on the recent kimono trend, but this is an exception! I love the 90s vibe of this outfit!

Tydw i heb fod yn rhy siwr o’r trend kimono diweddaraf, ond mae hwn yn wahanol! Dwi’n hoff iawn o vibe y 90au!

3 Deborah Off The Shoulder Dress in Breton Stripe

White/Navy stripes are my absolute FAVE! And an off the shoulder stripe garment? YES!

Dwi’n caru streipiau gwyn/navy! 

4 Antonia Skater Skirt in Museum Floral Coral

The absolute perfect skirt for spring, with punchy colours and a bold print!

Y sgert perffaith ar gyfer y gwanwyn, gyda lliwiau a print bold!

5 Motel Vintage Alexa Maxi Dress

I’ve been DYING to buy one for at least 2 years! And FINALLY I’ve bought one! (OOTD post to follow!)

Dwi wedi bod eisiau prynnu un ers o leiaf 2 blwyddyn! Ac o’r diwedd dwi wedi prynnu un!

6 Vintage Narla Dungaree Dress

How cute is this dress! And in cute polka dots too with a flattering navy tone!

Ylwch ciwt ‘di’r ffrog yma! A gyda polka dots!

7 Replay Equinox Vintage Sunglasses in Tortoiseshell

Last summer, my boyfriend bought me a similar pair and they became my summer-statement-piece and I wore them with EVERY outfit! Unfortunately, they got sat on… So these HAD to be in my wishlist!

Haf dwytha’, cefais bar tebyg yn anrheg gan fy nghariad a roeddwn i’n gwisgo nhw gyda POB gwisg! Ond, wnaeth rhywun eistedd arnyn nhw.. Felly roedd RHAID i mi gynnwys rhain yn y wishlist!

speedy mani!

The gorgeous colours of Barry M’s Speedy Quick Dry collection caught my eye straight away! And it realy does dry in ‘lightning speed’!

With ‘Eat My Dust’, I got a perfect spring shade mani without the burden of having to sit for aaaages for the paint to dry. It also has a flat brush, which I haven’t seen in Barry M before. It makes application super easy and fast!

Now, to collect the other shades.. How about ‘Lap of Honour’…

Cefais fy nenu gan y lliwiau deniadol casgliad Speedy Quick Dry Barry M yn syth!

Gyda ‘Eat My Dust’, cefais y mani perffaith heb orfod eistedd am oria yn disgwl i’r paent sychu. Mae ganddo brwsh fflat hefyd, rhywbeth nad ydw i wedi gweld  gyda Barry M o’r blaen. Mae hyn yn gwneud paentio yn lot fwy rhwydd!

Rwan, rhaid casglu’r lliwiau eraill.. Beth am ‘Lap of Honour’…

Healthy is the new Skinny!

image

Healthy is the new Skinny is a small organisation that has made a big impact.  

I’m guilty of wanting to be like a model in a magazine, wanting amazing abs and flawless skin. To be totally honest, I wanted it so much that I started hating what I saw in the mirror and spent hours picking out my faults. And I know I’m not alone.

When on Facebook one day, someone shared a post from Healthy is the new Skinny’s Facebook page and, being the curious me, I had a look at what this page was about. From that point, my perception of my body image changed. Instead of picking my faults and putting myself down when I ate, I started picking out and working on my strengths. Instead of wanting the make-believe-bodies, I started liking my own body.

They also sell a range of clothing, from jackets to snapbacks! So, how could I ever resist buying a hoodie? It’s only just arrived, and it’s super comfy!

Check out their online shop by clicking HERE 🙂

Sefydliad bach ydi Healthy is the new Skinny, ond mae nhw wedi cael effaith mawr arnai.

Dwi’n euog o eisiau bod fel modelau mewn cylchgronnau, eisiau abs anhygoel a’r croen perffaith. I fod yn hollol onest, roeddwn i eisiau edrych fel y modelau gymaint, wnes i ddechrau casau beth oeddwn i’n gweld yn y drych. A dwi’n gwybod nad ydw i ar ben fy hun.

Pan oeddwn ar Facebook un diwrnod, roedd rhywun wedi rhannu post gan Healthy is the new Skinny a mentrais i edrych beth oedd y tudalen yma. O’r pwynt yma, newidiodd fy ngolwg. Yn lle pigo ar y namau a casau fy hun wrth fyta, dechreuais pigo fy nghryfderau a gweithio arnynt. 

Mae nhw hefyd yn gwerthu dillad ar eu gwefan, o siacedi i hetiau! Felly sut allai beidio prynnu hoodie?

Ewch i gael golwg ar y siop wrth glicio YMA 🙂

Rimmel Mani!

Rimmel nail polish. Need I say more?

I’ve been looking for a grey shade for a while, but couldn’t find any ANYWHERE. I know, it’s not too spring-like, but something told me I needed to find one and try it out!

And then I found ‘Moon’, a polish from the Salon Pro collection by Kate Moss. With a lovely glossy finish, it serves to be a very sophisticated look and I’m so glad that I went on the hunt for it!

Paent gweinedd Rimmel. Oes rhaid i mi ddweud mwy?

‘Dwi wedi bod yn edrych am baent gewinedd llwyd ers oes, ond methu dod o hyd i ddim yn lan byd. Dwi’n gwybod, tydi llwyd ddim yn liw gwanwynnaidd iawn, ond roedd rhywbeth yn dweud wrthai bod RHAID i mi ddod o hyd i un!

Yna, wnes i ddod ar draws ‘Moon’ o gasgliad Salon Pro gan Kate Moss. Mae’n sgleiniog iawn ar ol iddo sychu, ac mae’n rhoi edrychiad soffistigedig iawn, felly dwi’n falch iawn fy mod i wedi bod yn chwilio amdano!