Cardiau Cŵl Cymraeg!

CARDIAU-CWL-CYMRAEG-TITLE-PIC.jpg

Mae derbyn a rhoi cardiau Nadolig yn draddodiad sy'n diflannu'n ara' deg gyda mwy a mwy o bobl yn ffafrio anfon dymuniadau da yn ddigidol.

Ond mae'r sîn dylunio Cymraeg ar ei ora' ac mae gymaint o gardiau Nadolig Cymraeg bellach mae'n amhosib dewis rhai i'w yrru!

Felly, dyma restr fer o fy hoff gardiau – er does dim digon o le i'w cynnwys nhw i gyd!

 

Draenog

File 09-11-2017, 13 17 38

Mae cardiau Cymraeg yn cŵl, ond mae cardiau Cymraeg wedi'i personoleiddio yn hyd yn oed mwy cŵl! Draw ar wefan Draenog, mae modd i chi bersonoleiddio blaen cardyn. Fydd y cardyn yma yn siŵr o gymryd y lle blaen ar y silff ben tân!

 

Cardiau Eisteddfod Caerdydd 2018 @ Cant a Mil Vintage

File 09-11-2017, 13 16 56

Ewch draw i Cant a Mil Vintage ar gyfer y cardiau arbennig yma – arbennig gan fod yr elw yn mynd tuag at Eisteddfod Caerdydd 2018. Ac mae'r carw geometrig yn on trend go iawn!

 

Oh Susannah Print

File 09-11-2017, 13 18 26

Nid cardiau yn unig mae Oh Susannah Print yn eu cynnig. Ar y siop Etsy mae labeli Cymraeg a hyd yn oed papur lapio! Wir, mae nhw werth eu gweld!

Mae yna llu enfawr o gardiau Cymraeg ar y farchnad, felly atgyfodwch y traddodiad o anfon cardiau gyda cardiau Cymraeg!

Seibiant…

SEIBIANT.jpg

Helo!

Mae Llew Gwynfor wedi cyrraedd y byd dros y penwythnos a mae o wir werth ei weld!

Fydd y blog yn dawel am sbel fach tra fyddai yn y môd magu, ond fyddai’n postio ypdêts a’r fath ar y tudalennau cymdeithasol.

Hoffwn hefyd ddiolch i’r rhai sydd wedi anfon negeseuon i’n llongyfarch – dwi wir mor mor mor MOR ddiolchgar i bob un wan jac ohona chi *hugs*

Rwan, mai’n amsar bwydo yn y sŵ a’r Llew isho’i frecwast.

Diolch eto am yr holl gefnogaeth!

Penblwydd Hapus #YAGYM!

YAGYM-PENBLWYDD-TITLE-PIC.jpg

Penblwydd hapus i’r Awr Gymraeg yn 5 oed!

Dros y blynyddoedd mae’r awr wedi bod yn adnodd marchnata defnyddiol iawn i amryw o wahanol fusnesa a fentra.

Fel diolch, dyma fideo sydyn gan llond llaw bach o’r rhai sy’n defnyddio’r awr – os fyswn i’n cynnwys pawb sy’n ei ddefnyddio fysa’r fideo yn hyd feature length film!

Playlist y Gaeaf 2017

PLAYLIST-Y-GAEAF-TITLE-PIC.jpg

Dwi wir ddim yn meddwl fod dim byd yn well ‘na ymlacio gyda:

 • Canhwyllau efo enwau gaeafol gwirion, fel “acorn avalanche” sy’n llenwi’r ty efo awyrgylch sy’n gwneud i chi anghofio fod y gorsafoedd newyddion yn rhoi rhybydd tywydd newydd allan bob pum munud
 • Panad mewn myg hiwj a digon o snacs
 • Playlist efo cerddordiaeth clyd a cosy. Playlist sy’n llawn miwsig acwstig fuzzy

Felly rhowch y tecell ymlaen a taniwch y canhwyllau (neu actual tân os yda chi efo lle tân) achos dyma Playlist y Gaeaf yn arbennig i chi!

Er dim ond llond llaw bach neis sy’ ‘na, fyddai’n ychwanegu mwy pan fyddai’n darganfod mwy.

Os yda’ chi efo cân i’w ychwanegu, cysylltwch!

Yda CHI isho bod yn y directori?

DIRECTORI-BUSNESI-BYCHAIN

Yda chi wedi cael golwg ar y directori? Yda chi’n fusnes fysa’n licio bod yn rhan o’r directori AM DDIM?

Mae’r directori wedi bod yn fewn ers rhai misoedd bellach gyda ypdêts misol – ac mae’r adborth wedi bod yn wych gyda canmoliaeth a rhai hyd yn oed yn cysylltu i ddweud fod y directori wedi bod yn help iddynt.

Felly, fysa chi’n hoffi’r cyfle i fod yn y directori – heb cost? Cysylltwch ar ebost:

contact@llioangharad.cymru

 

 

Marchnad Retro Vintage @ Shed, Felinheli

FFAIR-RETRO-VINTAGE-TITLE-PIC.jpg

Chwilio am rywbeth cyffrous i wneud penwythnos nesaf? Beth am fynd am drip bach a trîtio’ch hun i ddarn bach vintage ym Marchnad Retro Vintage yn Shed, Felinheli…

Fyddwch chi’n dod o hyd i gynnyrch nad yda chi wedi dod ar eu traws o’r blaen yn y farchnad, gan gynnwys cynnyrch gan:

 • Cush – clustogau unigryw wedi’i wneud o wlân Cymraeg
 • Eat Sleep Organic  –  smŵddis a sudd organig
 • Roberts & Astley – dodrefn vintage!

Fydd y Farchnad Retro Vintage yn cael ei gynnal dydd Sadwrn, yr 11feg o Dachwedd rhwng 11yb – 4yp

Cadw’n Gynnes (a steilish) ar Noson Tân Gwyllt

CADWN-GYNNES-TITLE-PIC.jpg

Noson Tân Gwyllt! Ieiiii! Esgus i fynd i siopa am sgarff mawr newydd!

Mae’n anodd iawn cadw’n gynnes pan ‘da chi’n sefyll mewn cae o fwd yn disgwyl am y tân gwyllt (dydi nhw byth yn cychwyn ar amser, nadyn?). Felly dyma fy tips i ar sut i wisgo’n gynnes tra’n cadw’n steilish…

 1. Mwy nag un pâr o sana. Does ‘na ddim byd gwaeth ‘na traed oer, mor oer fel bo’ chi ddim yn gallu teimlo’ch traed mwyach! Felly, gwisgwch un pâr o sana tenau ac yna un pâr o rhai trwchus dros rheini. Cosyyyy.
 2. Pouches pocedi cynnes. Os ‘da chi ddim yn hollol siŵr be dwi’n sôn am, cliciwch yma i weld rhai rhad iawn ar wefan Primark. Mae rhain mor mor MOR handi. Rhowch un ym mhob poced. Gewch chi ddiolch i fi wedyn…
 3. Côt gyda hwd! Os dyda chi ddim yn ‘berson het’ yna cofiwch wneud yn siŵr fod gan eich côt hwd, oherwydd o’r pen mae gwres y corff yn dianc y cyflymaf! Neu, hyd yn oed os oes gyna chi het, fyddwch chi’n riiiili clyd efo het a hwd.
 4. Menig sy’ dal yn galluogi chi i ddefnyddio’ch ffôn. Anghofiwch am y pobl basic sy’n denfyddio menig mediocre. Mae menig yn bodoli sy’ dal yn galluogi chi i ddefnyddio’ch ffôn! Dim mwy o ffaffian yn trio tynnu’r menyig i ffwrdd er mwyn tynnu selffi! Cliciwch yma i weld rhai ar wefan ASOS.
 5. Y mwya’r sgarff, y gora’. Mae sgarff da yn hanfodol, achos os yda chi’n diweddu’n rhy boeth, fedrwch chi dynnu’r haen yna i ffwrdd. Ac os yda chi’n rhy oer, allwch chi swatio’n fwy tynn!

 

Am ysbrydoliaeth, cymerwch gip ar y bwrdd Pinterest isod:

Beth i wisgo: Darlithoedd

DARLITHOEDD-TITLE-PIC.jpg
Ysgrifennwyd y post yma gan Angharad Ellis

Y foment drist a thorcalonnus pan mae’r larwm yn sgrechian “coda” yn fy nghlust. Pan ti’n gweddïo mai hunllef ydy hyn a bod oriau nes amser codi. Anghywir.

Y cwestiwn mawr ydy, be’ wyt ti am wisgo pan ti’n rhedeg yn hwyr i dy ddarlith ac mae’r amynedd yn lleihau bob dydd?

Dw i’n un ofnadwy yn bersonol am fyw mewn jîns tynn du, ac felly dyna fy man dechrau bob amser. Felly i mi dw i’n canolbwyntio llawer mwy ar y rhan uchaf o’r wisg. Dw i wrth fy modd yn gwisgo glas tywyll, du a choch. Dyna fy lliwiau i, yn enwedig adeg hyn o’r flwyddyn. Mae gen i ddwy gôt goch ac felly mae’r rheiny’n gwneud i bob gwisg edrych yn well yn fy marn i. Adeg hyn o’r flwyddyn dw i’n mwynhau cadw at ddillad eithaf syml, sef siwmperi gwlanog, siwmperi â gwddf uchel, a blowsys.

Yn aml iawn dw i’n mynd i ‘H&M’ ac yn prynu topiau ysgafn eithaf plaen, rhai du a gwyn streipiog ac yn y blaen, ac maent yn braf i’w gwisgo efo jîns efo tyllau ynddynt, esgidiau ‘Superga’ lliw aur a siaced biws, ac weithiau ar ddyddiau oerach mi wnaf ychwanegu sgarff lliwgar er mwyn gwneud y wisg yn fwy deniadol.

Ar y cyfan dw i’n credu’n gryf mewn ychwanegu gemwaith, sgarffiau a siacedi/cotiau er mwyn gwneud i wisg edrych yn fwy deniadol. Un peth sy’n rhaid cofio ydy bod angen gwahaniaethu rhwng gwisgoedd bob dydd i ddarlithoedd a dillad mynd ar nosweithiau allan i’r dref. Mae’n bwysig peidio gwisgo’n rhy ffurfiol i ddarlithoedd gan nad oes gwahaniaeth ar nosweithiau allan wedyn.

Cadw gwisgoedd yn syml ydy fy nghyngor i, bob amser.

PANEL-TITLE-PIC.jpg

Fel dwi wedi sôn biliwn a hanner o weithiau, mae’r wefan yn ehangu!

Elfen bwysig iawn o’r wefan cylchgrawn yw’r ffaith fod barn y darllenwyr yn holl bwysig a fydd croeso cynnes i chi leisio’ch barn dwy’r adeg – ond yn fwy ‘na huna, fydd panel yn cael ei roi at ei gilydd ac mae cyfle i CHI fod arno.

Pwy sy’n cael fod ar y panel?

Pawb! Does dim oedran penodol, ‘da ni isho pobl o bob cwr Cymru ac o bob gallu Cymraeg.

Er bod y wefan cylchgrawn yn canolbwyntio ar ffasiwn, harddwch a newyddion cyfoes (selebs a.y.y.b.), does dim RHAID i chi fod efo diddordeb yn y pynciau yma. Os yda chi’n awyddus i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn ddigidol neu’n licio stwff technolegol fel creu a chynnal gwefannau, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dangos diddordeb!

Beth yw pwrpas y panel?

I rannu syniadau er mwyn gwneud y wefan cylchgrawn mor llwyddiannus a sy’n bosib. Dim ond un brên sydd genai – dychmygwch beth allwn ni wneud efo mwy nag un brêns!

Fel rhan o’r panel, fyddwch chi’n cael cyfle i rannu syniadau mewn cyfarfod digidol misol.

Sut allai fod ar y panel?

Cysylltwch! Ar Facebook, Twitter neu anfonwch pijin. Allwch chi hefyd anfon ebost atai:

contact@llioangharad.cymru

10 DIY Calan Gaeaf

DIYS-CALAN-GAEAF.jpg

Llai ‘na wythnos tan y digwyddiad dychrynllyd ei hun, sef Calan Gaeaf!

Yda chi’n addurno’r tŷ neu’n cynnal parti? Efallai eich bod chi’n chwilio am hacs diog ar sut i droi pethau arferol, fel oren, i mewn i cynnyrch Calan Gaeaf sŵpyr-spŵci. A hyd yn oed os dyda chi ddim isho mynd i’r drafferth o dorri pwmpen, allwch chi dal creu cerflun iasol a llawn dychymyg!

Dyma ‘chydig o syniadau i’ch YSBRYD-oli (dwi byth am stopio iwsho’r pyn yna)…

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.