Playlist y Nadolig 2017

PLAYLIST-Y-NADOLIG

Nadooooooliiiiiiiiig!!!!!

Mae miwsig yn elfen pwysig iawn adeg y Nadolig, gyda un tinc Nadoligaidd yn llenwi'r enaid gyda cyffro arbennig o annisgrifiadwy.

Felly dyma Playlist y Nadolig 2017, wedi'i baratoi yn arbennig i chi! Tiwns sbeshal i wrando tra'n lapio anrhegion neu'n coginio bakes blasus i'ch cyfeillion.

Cofiwch, os yda chi isio ychwanegu cân, cysylltwch!

Brên Babi

Photo 05-12-2017, 15 10 02.jpg

Fel ‘da chi’n gwbod, ma' Llew bach wedi’n cyrraedd ni ac wedi bod yn goleuni’m mywyd am ‘chydig wythnosau bellach.

Oedd y profiad o feichiogi yn gyfnod lush a nesh i wir mwynhau bob eiliad. Ond oedd y geni a’r dyddiau yn dilyn hynny yn… brofiad a hanner… Dim profiad erchyll o bell ffordd, achos nesh i fwynhau’r rhan fwyaf ohono. Ond fyswn i wedi licio cael gwybod ‘chydig o betha’n gynt, fel pwythau lawr fana a’r ofn eithafol o pŵ am y tro gynta' wedi geni.

Os da chi’n feichiog, trio am fabi neu’n chwilio am anrheg Nadolig i rywun sy’n feichiog, yna mae Brên Babi gan Mari Lovgreen yn llyfr perffaith.

Es i a Llew draw i’r lansiad yn ystod amser stori Llyfrgell Caernarfon. Dim fod Llew ddim callach, am iddo gysgu trw’r cyfan…

Mae’r llyfr yn cynnwys pwtia bach gonast gan amryw famau, gyda phob profiad o feichiogi, geni a magu yn rhai gwahanol i’w gilydd.

Nesh i fflio drw’r llyfr achos oni’n hooked ar ôl gweld faint o bobl aeth trw profiad reit debyg i mi, a faint aeth drw profiada' hollol wahanol. Oni wir wedi rhyfeddu faint o bobl oedd wedi gorfod cael pwythau wedi geni achos oni'n teimlo'n reit 'ych, typical fi'n neud sîn', ond rwan dwi'n deall fod o reit cyffredin. Dwi mor falch mod i wedi darllen y llyfr er mwyn i mi ddeall fod brifo (i raddau) a gwaedu am wsnosa ar ôl geni yn hollol normal. Cynt, oni wir yn meddwl bysa poen lawr fana yn stopio’n syth a fyswn i’n llawn egni. Mewn gwirionedd, oni methu ista a oedd codi allan o’r gwely yn cymryd wmff go iawn.

Roeddwn i’n credu’n gryf o’r cychwyn mai beth sy’n bwysig ydi’ch bod chi’n gwneud beth sydd orau i chi a babi, motch be ma’ pobl erill yn feddwl. Ac mae’r llyfr yma wedi cadarnhau hynny i mi.

Mam hapus = babi hapus, a vice versa!

Cardiau Cŵl Cymraeg!

CARDIAU-CWL-CYMRAEG-TITLE-PIC.jpg

Mae derbyn a rhoi cardiau Nadolig yn draddodiad sy'n diflannu'n ara' deg gyda mwy a mwy o bobl yn ffafrio anfon dymuniadau da yn ddigidol.

Ond mae'r sîn dylunio Cymraeg ar ei ora' ac mae gymaint o gardiau Nadolig Cymraeg bellach mae'n amhosib dewis rhai i'w yrru!

Felly, dyma restr fer o fy hoff gardiau – er does dim digon o le i'w cynnwys nhw i gyd!

 

Draenog

File 09-11-2017, 13 17 38

Mae cardiau Cymraeg yn cŵl, ond mae cardiau Cymraeg wedi'i personoleiddio yn hyd yn oed mwy cŵl! Draw ar wefan Draenog, mae modd i chi bersonoleiddio blaen cardyn. Fydd y cardyn yma yn siŵr o gymryd y lle blaen ar y silff ben tân!

 

Cardiau Eisteddfod Caerdydd 2018 @ Cant a Mil Vintage

File 09-11-2017, 13 16 56

Ewch draw i Cant a Mil Vintage ar gyfer y cardiau arbennig yma – arbennig gan fod yr elw yn mynd tuag at Eisteddfod Caerdydd 2018. Ac mae'r carw geometrig yn on trend go iawn!

 

Oh Susannah Print

File 09-11-2017, 13 18 26

Nid cardiau yn unig mae Oh Susannah Print yn eu cynnig. Ar y siop Etsy mae labeli Cymraeg a hyd yn oed papur lapio! Wir, mae nhw werth eu gweld!

Mae yna llu enfawr o gardiau Cymraeg ar y farchnad, felly atgyfodwch y traddodiad o anfon cardiau gyda cardiau Cymraeg!

Seibiant…

SEIBIANT.jpg

Helo!

Mae Llew Gwynfor wedi cyrraedd y byd dros y penwythnos a mae o wir werth ei weld!

Fydd y blog yn dawel am sbel fach tra fyddai yn y môd magu, ond fyddai’n postio ypdêts a’r fath ar y tudalennau cymdeithasol.

Hoffwn hefyd ddiolch i’r rhai sydd wedi anfon negeseuon i’n llongyfarch – dwi wir mor mor mor MOR ddiolchgar i bob un wan jac ohona chi *hugs*

Rwan, mai’n amsar bwydo yn y sŵ a’r Llew isho’i frecwast.

Diolch eto am yr holl gefnogaeth!

Penblwydd Hapus #YAGYM!

YAGYM-PENBLWYDD-TITLE-PIC.jpg

Penblwydd hapus i’r Awr Gymraeg yn 5 oed!

Dros y blynyddoedd mae’r awr wedi bod yn adnodd marchnata defnyddiol iawn i amryw o wahanol fusnesa a fentra.

Fel diolch, dyma fideo sydyn gan llond llaw bach o’r rhai sy’n defnyddio’r awr – os fyswn i’n cynnwys pawb sy’n ei ddefnyddio fysa’r fideo yn hyd feature length film!

Playlist y Gaeaf 2017

PLAYLIST-Y-GAEAF-TITLE-PIC.jpg

Dwi wir ddim yn meddwl fod dim byd yn well ‘na ymlacio gyda:

 • Canhwyllau efo enwau gaeafol gwirion, fel “acorn avalanche” sy’n llenwi’r ty efo awyrgylch sy’n gwneud i chi anghofio fod y gorsafoedd newyddion yn rhoi rhybydd tywydd newydd allan bob pum munud
 • Panad mewn myg hiwj a digon o snacs
 • Playlist efo cerddordiaeth clyd a cosy. Playlist sy’n llawn miwsig acwstig fuzzy

Felly rhowch y tecell ymlaen a taniwch y canhwyllau (neu actual tân os yda chi efo lle tân) achos dyma Playlist y Gaeaf yn arbennig i chi!

Er dim ond llond llaw bach neis sy’ ‘na, fyddai’n ychwanegu mwy pan fyddai’n darganfod mwy.

Os yda’ chi efo cân i’w ychwanegu, cysylltwch!

Yda CHI isho bod yn y directori?

DIRECTORI-BUSNESI-BYCHAIN

Yda chi wedi cael golwg ar y directori? Yda chi’n fusnes fysa’n licio bod yn rhan o’r directori AM DDIM?

Mae’r directori wedi bod yn fewn ers rhai misoedd bellach gyda ypdêts misol – ac mae’r adborth wedi bod yn wych gyda canmoliaeth a rhai hyd yn oed yn cysylltu i ddweud fod y directori wedi bod yn help iddynt.

Felly, fysa chi’n hoffi’r cyfle i fod yn y directori – heb cost? Cysylltwch ar ebost:

contact@llioangharad.cymru

 

 

Marchnad Retro Vintage @ Shed, Felinheli

FFAIR-RETRO-VINTAGE-TITLE-PIC.jpg

Chwilio am rywbeth cyffrous i wneud penwythnos nesaf? Beth am fynd am drip bach a trîtio’ch hun i ddarn bach vintage ym Marchnad Retro Vintage yn Shed, Felinheli…

Fyddwch chi’n dod o hyd i gynnyrch nad yda chi wedi dod ar eu traws o’r blaen yn y farchnad, gan gynnwys cynnyrch gan:

 • Cush – clustogau unigryw wedi’i wneud o wlân Cymraeg
 • Eat Sleep Organic  –  smŵddis a sudd organig
 • Roberts & Astley – dodrefn vintage!

Fydd y Farchnad Retro Vintage yn cael ei gynnal dydd Sadwrn, yr 11feg o Dachwedd rhwng 11yb – 4yp

Cadw’n Gynnes (a steilish) ar Noson Tân Gwyllt

CADWN-GYNNES-TITLE-PIC.jpg

Noson Tân Gwyllt! Ieiiii! Esgus i fynd i siopa am sgarff mawr newydd!

Mae’n anodd iawn cadw’n gynnes pan ‘da chi’n sefyll mewn cae o fwd yn disgwyl am y tân gwyllt (dydi nhw byth yn cychwyn ar amser, nadyn?). Felly dyma fy tips i ar sut i wisgo’n gynnes tra’n cadw’n steilish…

 1. Mwy nag un pâr o sana. Does ‘na ddim byd gwaeth ‘na traed oer, mor oer fel bo’ chi ddim yn gallu teimlo’ch traed mwyach! Felly, gwisgwch un pâr o sana tenau ac yna un pâr o rhai trwchus dros rheini. Cosyyyy.
 2. Pouches pocedi cynnes. Os ‘da chi ddim yn hollol siŵr be dwi’n sôn am, cliciwch yma i weld rhai rhad iawn ar wefan Primark. Mae rhain mor mor MOR handi. Rhowch un ym mhob poced. Gewch chi ddiolch i fi wedyn…
 3. Côt gyda hwd! Os dyda chi ddim yn ‘berson het’ yna cofiwch wneud yn siŵr fod gan eich côt hwd, oherwydd o’r pen mae gwres y corff yn dianc y cyflymaf! Neu, hyd yn oed os oes gyna chi het, fyddwch chi’n riiiili clyd efo het a hwd.
 4. Menig sy’ dal yn galluogi chi i ddefnyddio’ch ffôn. Anghofiwch am y pobl basic sy’n denfyddio menig mediocre. Mae menig yn bodoli sy’ dal yn galluogi chi i ddefnyddio’ch ffôn! Dim mwy o ffaffian yn trio tynnu’r menyig i ffwrdd er mwyn tynnu selffi! Cliciwch yma i weld rhai ar wefan ASOS.
 5. Y mwya’r sgarff, y gora’. Mae sgarff da yn hanfodol, achos os yda chi’n diweddu’n rhy boeth, fedrwch chi dynnu’r haen yna i ffwrdd. Ac os yda chi’n rhy oer, allwch chi swatio’n fwy tynn!

 

Am ysbrydoliaeth, cymerwch gip ar y bwrdd Pinterest isod:

Beth i wisgo: Darlithoedd

DARLITHOEDD-TITLE-PIC.jpg
Ysgrifennwyd y post yma gan Angharad Ellis

Y foment drist a thorcalonnus pan mae’r larwm yn sgrechian “coda” yn fy nghlust. Pan ti’n gweddïo mai hunllef ydy hyn a bod oriau nes amser codi. Anghywir.

Y cwestiwn mawr ydy, be’ wyt ti am wisgo pan ti’n rhedeg yn hwyr i dy ddarlith ac mae’r amynedd yn lleihau bob dydd?

Dw i’n un ofnadwy yn bersonol am fyw mewn jîns tynn du, ac felly dyna fy man dechrau bob amser. Felly i mi dw i’n canolbwyntio llawer mwy ar y rhan uchaf o’r wisg. Dw i wrth fy modd yn gwisgo glas tywyll, du a choch. Dyna fy lliwiau i, yn enwedig adeg hyn o’r flwyddyn. Mae gen i ddwy gôt goch ac felly mae’r rheiny’n gwneud i bob gwisg edrych yn well yn fy marn i. Adeg hyn o’r flwyddyn dw i’n mwynhau cadw at ddillad eithaf syml, sef siwmperi gwlanog, siwmperi â gwddf uchel, a blowsys.

Yn aml iawn dw i’n mynd i ‘H&M’ ac yn prynu topiau ysgafn eithaf plaen, rhai du a gwyn streipiog ac yn y blaen, ac maent yn braf i’w gwisgo efo jîns efo tyllau ynddynt, esgidiau ‘Superga’ lliw aur a siaced biws, ac weithiau ar ddyddiau oerach mi wnaf ychwanegu sgarff lliwgar er mwyn gwneud y wisg yn fwy deniadol.

Ar y cyfan dw i’n credu’n gryf mewn ychwanegu gemwaith, sgarffiau a siacedi/cotiau er mwyn gwneud i wisg edrych yn fwy deniadol. Un peth sy’n rhaid cofio ydy bod angen gwahaniaethu rhwng gwisgoedd bob dydd i ddarlithoedd a dillad mynd ar nosweithiau allan i’r dref. Mae’n bwysig peidio gwisgo’n rhy ffurfiol i ddarlithoedd gan nad oes gwahaniaeth ar nosweithiau allan wedyn.

Cadw gwisgoedd yn syml ydy fy nghyngor i, bob amser.