Playlist Dydd Miwsig Cymru

PLAYLIST-DYDD-MIWSIG-CYMRU

Mae’n amser i chi ymarfer eich ‘si hei lw’s achos mewn ‘llai na munud’ (well, llai na wsos) fydd hi’n Ddydd Miwsig Cymru!

Nai stopio efo’r puns achos dwi’m yn gallu meddwl am ddim mwy, ond dydd Gwener y 9fed o Chwerfror mae Dydd Miwsig Cymru ac i ddathlu dwi wedi rhoi playlist bach o 50 o ganeuon at ei gilydd (a yndi, ma Trons Dy Dad arna fo achos sa’m yn blaylist da hebdda fo).

Mae’r playlist yn gasgliad o fy hoff ganeuon Cymraeg, y clasuron a rhai newydd, yn ogystal â cynigion gan fy nilynwyr Instagram, fel Rebecca o becster.com. Ei chynnig hi oedd Ceidwad y Goleudy gan Bryn Fôn (Os da chi ddim yn licio’r gan yna, da chi’n deud celwydd).

Mwynhewch!

Busnes Bach Mis Chwefror – Anna Gwenllian

ANNA-TITLE-PIC.jpg

Busnes bach y mis yma ydi Anna Gwenllian!

Os ‘da chi’n chwilio am brint i adfywio’ch ystafell, ma’ prints Anna yn berffaith.

Wedi ei lleoli yng Ngogledd Cymru, mae’r darlunydd yn cyfuno gwaith llaw gyda gwaith cyfrifiadurol er mwyn creu cynnyrch sy’n siŵr o wneud i chi wenu.

Dwi’n ffan mawr o waith Anna ac es i ati i ofyn ychydig i gwestiynnau iddi amdan ei busnes:

Pam wnes di benderfynnu gwerthu dy waith celf? Beth oedd yr ysbrydoliaeth?

Nes i adael coleg fel nath y ‘recession’ hitio, oni’n byw yng Nghaerdydd ar y pryd ac oedd ffeindio unrhyw fath o swydd yn anodd iawn. Felly i gadw’n hyn yn brysur yn y cyfamser o’n i’n neud darlunio a chreu lluniau yn barod i wefan o’n i’n gobeithio creu rhyw ddydd. ‘Chydig dros flwyddyn wedyn oedd rhaid i mi symud yn ôl adre i’r gogledd oherwydd salwch, a tra oni’n gwella nes i fwy o luniau a chreu gwefan i’n hyn – ‘wbeth oni’n gallu neud pan oni’n teimlo’n iawn a ddim yn sâl! Mi nes i rannu hwn (a lluniau eraill oeddwn i’n creu ar y pryd) ar y cyfryngau cymdeithasol ac wedyn nath teulu a ffrindia ddechra’ gofyn i mi greu darnau iddyn nhw. Ar ôl hyn, oedd pobl yn dechrau sôn dylwn i neud y lluniau yma fewn i prints a chardiau. A dyna ni!

Beth yw’r hoff ddarn o waith/comisiwn ti wedi wneud hyd yn hyn?

Ar hyn o bryd, fy hoff ddarn ydi’r print mwya’ diweddar dwi ‘di neud – sef yr Wyddor: Byd Natur Cymru. Oedd hwnnw’n ‘wbeth o’n i wedi bod eisiau neud ers hir. Mi nath o gymryd lot mwy o amser i neud nag o’n i yn disgwyl. Oedd ‘na lot o waith ymchwil, meddwl am lythrennau ac wedyn dewis pa rhai cyn hyd yn oed cychwyn ar y llun! Ond dwi’n hapus iawn efo sut mae o wedi troi allan.

Pa fath o fiwsig wyt ti’n gwrando arno tra’n gweithio?

Dwi fel arfer yn chwarae unrhyw gerddoriaeth sydd gen i, neu gwrando ar y radio. Dwi angen wbeth egniol – fel arfer ‘wbeth roc/pync – pan dwi’n neud llun, dwi bob tro’n meddwl bod o’n dangos yn y darn os dwi ‘di blino felly ma’ hyn yn cadw fi’n effro a llawn adrenalin! Ond mae’n dibynnu ar sut dwi’n teimlo ar y dydd, a beth bynnag sydd yn helpu fi i greu y llun.

I le ti’n troi am ysbrydoliaeth?

Mae artistiaid a chrefftwyr eraill yn fy ysbrydoli, ac orielau wrth gwrs! Dwi ‘di ymweld â gwaith Tunnicliffe yn Oriel Ynys Môn dwn i’m faint o weithia ond dwi byth yn diflasu ohona fo. Dwi’n gweld Instagram yn grêt i ddarganfod artistiaid newydd, yn arbennig rhai lleol. Dwi wrth fy modd efo byd natur hefyd, yn arbennig adar. Felly mae mynd am dro neu hyd yn oed allan i’r ardd yn help! Ac wrth gwrs, adeiladau a pensaerniaeth.

Ydi creu gwaith Cymraeg / marchnata yn ddwyieithog wedi bod o fantais?

Wrth gwrs, dwi’n meddwl mai gwaith efo’r iaith Gymraeg ydi’r pethau sy’n gwerthu orau i ddweud y gwir! Dwi’n mwynhau creu pethau yn y Gymraeg, a lluniau o lefydd yng Nghymru yn arbennig, felly dwi’n meddwl fod marchnata yn y Gymraeg yn bwysig ac yn gwneud synnwyr. Dwi ddim yn rhy hoff o weld pobl yn marchnata pethau efo’r iaith Gymraeg yn uniaith Saesneg – dwi’n gweld o’n rhyfedd yn bersonol! Dwi bob tro’n trio marchnata pethau’n ddwyieithog, neu Cymraeg yn unig weithia’ – dibynnu ar y darn.

Lle hoffet ti fynd a’r busnes yn y dyfodol?

Dwi eisiau canolbwyntio mwy ar greu cynnyrch i bobl allu prynu ar gyfer siopau, a trio ehangu ar le mae fy ngwaith wedi stocio ar hyn o bryd. Mae hyn yn ‘wbeth dwi’n mwynhau neud felly dwi’n meddwl fod o’n bwysig i fynd yn y cyfeiriad yno. Fyswn i’n licio hefyd neud mwy o ddylunwaith priodasol, am yr un rheswm. Ond arwahan i hynna, does gen i ddim planiau penodol, dwi heb feddwl llawer am y peth efo’r dyfodol!

Beth fysa dy gyngor di i rhywun fysa’n meddwl cychwyn busnes dylunio?

W ma’ hwnna’n un anodd! Mae rhannu lluniau o fy ngwaith ar gyfryngau cymdeithasol wedi bod o help mawr i fi, gweld be ‘di ymateb pobl i ddarnau newydd, a o’ddwn i’n gallu gwella ar hyn a chreu darnau eraill tebyg. Mae’n bwysig hefyd i beidio poeni gormod am neud camgymeriadau a chael dy wrthod gen pobl. Pan nes i gychwyn, mi o’ddwn i’n teimlo fel oedd popeth yn mynd yn anghywir, a chael fy ngwrthod efo fy ngwaith, ond nes i gario ‘mael mynd oherwydd dwi’n caru be dwi’n neud. Tydi’r petha’ yma ddim yn digwydd dros nos, mae’n cymryd amser – dal ati, gweithio’n galed ac mi ddaw!

Cam bach MAWR ymlaen

RADIO-CYMRU-2-TITLE-PIC.jpg

Bora ‘ma am 6.30 cychwynodd ail safle radio Cymraeg er mwy cynnig dewis i ni; adloniant neu newyddion?

Braf iawn oedd gorfedd yn gwely, Llew yn chwyrnu, Cyw ar y teledu (achos ma’r remote rhy bell i droi o off) a Radio Cymru 2 yn chwara ar y ffon. Teledu Cymraeg, radio Cymraeg a dyfodol Cymraeg Llew yn sgleinio’n addawol.

Ac ar drydar, roedd clôd am y cam bach mawr:

Ac wrth gwrs, does DIM digwyddiad mawr Cymraeg yn llithro drwy fysadd Bolycs Cymraeg:

Er fod yna feirniadu’r orsaf am beidio chwarae cerddoriaeth Cymraeh yn unig, roedd sylw i’r ffaith mai cam ymlaen ydi’r orsaf newydd. Ai dyma’r cam cyntaf o nifer ar gyfer y byd darlledu yng Nghymru?

Beth yw eich barn chi?

Trîtio’ch Hun

TRITIO'CH-HUN-TITLE-PIC.jpg

Diwrnod Santes Dwynwen… Diwrnod o dderbyn neu roi blodau, anrhegion, cardyn, swsus…

OND be sy’n digwydd os nad oes ganddoch chi rhywun i ddathlu gyda? Pwy ‘da chi’n brynu cardyn cawslyd i wedyn? Pwy fydd yn prynu trît bach i chi wedyn?

Yr ateb: CHI!

Wel, peidiwch a prynnu cardyn i chi’ch hun. Ma’ huna yn jyst wiyrd.

Y peth gora am brynu trît bach i chi’ch hun yda ‘da chi’n cael dewis be ‘da chi’n gal a dwi yma i gynnig syniada’.

 

Mae’r eitemau canlynol yn gael eu creu a gwerthu gan fusnesau annibynnol.

Spacemasks

Yn syml, mwgwd llygaid ydi Spacemasks i’w wisgo gyda’r nos. Mae’r mwgwd yn gafael yn eich pryderon ac yn eu taflu trwy’r ffenest ac yn eich anfon i gwsg o’r safon uchaf posib. Mae’r bocs o bump yn costio £15 ar eu gwefan, neu os ewch chi ar wefan Lobella Loves allwch chi archebu un mwgwd am £3.50 heb gost postio. Am y pris yna, allwch chi ddweud na?!IMG_3974.JPG

Lobella Loves

Tra dwi’n sôn am Lobella Loves, mae’r wefan yma yn llawn trîts bach neis i famau a dwi’n amau mod i’n gaeth i’r wefan yma… Wps! Dwi’n berchennog balch o LOT o eitemau o’r wefan yma, gan gynnwys y siwmper “Mother Like No Other” ac os yda’ chi’n  fy nilyn ar Instagram, fyddwch chi’n sylwi mod i’n gwisgo’r siwmper mewn nifer fawr o’n Instagram Stories!

Be sy’n wych am y wefan yma ydi eu bod yn cefnogi busnesi bychain ledled Prydain ac mae’r postio am ddim. Nid yn unig hynny, ond mae rhan o arian o bob un gwerthiant yn cael ei roi i elusen Cocoon Family Support, sy’n cefnogi dioddefwyr iselder ar ôl geni.

Ewch draw i’r wefan i weld os oes rhywbeth ‘da chi ffansi!

Honey Bee Beautiful

Beth am pampro’ch hun? Mae cynnyrch Catherine wedi eu gwneud o fêl a wir i chi, maen nhw’n gwneud gwyrthiau.

Nôl yn 2016 es i draw i’r lansiad ac roeddwn i’n awyddus iawn i drio’r cynnyrch yn syth ar ôl mynd adra. Dwi’n rili deud y gwir pan dwi’n deud mai hwn ydi’r cynnyrch croen gora’ i mi erioed ei drio achos ar ôl un defnydd roedd fy nghroen yn nefolaidd.

Dyfal Donc

Ar ôl cael cwsg da a pampro’ch croen, beth am ddathlu’r ffaith eich bod chi’n werth y trîts i gyd gyda thrysor bach lysh o Dyfal Donc?

Mae Dyfal Donc yn cynnig llu o eitemau gyda dyluniau na fyddwch chi’n gallu ffeindio yn unman arall. Ma’ nw wir yn sbeshal!

Fy ffefryn i yw’r mwclis yn y llun sy’n dweud “Werth y Byd”. Mae’r lliw glas ffres yn mynd yn neis gyda bron bob gwisg a gallwch chi ddim peidio cerdded gyda naid yn eich cam pan ‘da chi’n ei wisgo.

 

DIY Diwrnod Santes Dwynwen

DIY-SANTES-DWYNWEN-TITLE-PIC.jpg

Ymhen dau ddiwrnod fydd cariadon Cymru yn unai dathlu Diwrnod Santes Dwynwen neu'n panicio am eu bod nhw wedi anghofio cerdyn neu anrheg. Os yda chi'n dueddol o anghofio'n llwyr tan y munud ola' (fel fi achos mi oeddwn i wedi bwriadu gwneud post am le i brynu anrhegion, ond nesh i anghofio, motch na?), yna peidiwch â phoeni a byddwch yn greadigol.

Ewch i chwilio am stensil siâp calon a byddwch yn ofalus efo'r gwn glud! Dyma wyth syniad ar gyfer anrhegion a chardiau DIY Diwrnod Santes Dwynwen:

1.

https://www.pinterest.co.uk/pin/536702480587328927/

2.

https://www.pinterest.co.uk/pin/536702480587328913/

3.

https://www.pinterest.co.uk/pin/536702480587328909/

4.

https://www.pinterest.co.uk/pin/536702480587328898/

5.

https://www.pinterest.co.uk/pin/536702480587328866/

6.

https://www.pinterest.co.uk/pin/536702480587328886/

7.

https://www.pinterest.co.uk/pin/536702480587328890/

8.

Busnes Bach y Mis

BUSNES BACH Y MIS.jpg

Mis nesa’, fydd Busnes Bach y Mis cyntaf yn cael ei enwi!

Bob mis, fydd cyfweliad bach gyda’r sawl sy’n rhedeg busnesi bychain anhygoel Cymru, yn eu holi am eu ysbrydoliaeth a pwysicrwydd yr iaith Gymraeg i’w busnes.

Pa fusnes bach neu leol yda chi’n ddefnyddio? Ydi nw’n haeddu bod yn fusnes bach y mis? Cysylltwch i’w enwebu ar yr ebost canlynol:

contact@llioangharad.cymru

Felly pwy sy’n derbyn yr anrhydedd mis nesa? Dyma cliw i chi:

LOGO-ANNA-GWENLLIAN-CLIW

Croeso Nôl

Blwyddyn newydd dda! Faint o addewidion yda chi wedi torri bellach?

Mae Llio Angharad HQ yn ôl yn brysur ar ôl seibiant y Nadolig, gyda posts ysgrifennedig yn ogystal a fideos!

Fydd y posts yn amrywio, o ffasiwn a harddwch i newyddion cerddoriaeth a selebs.

Fyddwn ni hefyd yn rhannu manylion digwyddiadau ledled Cymru, felly os yda chi’n cynnal digwyddiad, rhowch wybod!

I wneud yn siwr na fyddwch chi’n methu dim, dilynwch y cyfrifon cymdeithasol:

Facebook: @llioffasiwn
Twitter: @clioangharad

Lliw Haul Ffug

LLIW-HAUL-FFUG-TITLE
Ysgrifennwyd y post yma gan Angharad Ellis

I’r rhai ohonoch sy’n fy ’nabod i ’da chi’n siŵr o fod yn ymwybodol mod i’n gorchuddio ’nghroen mewn lliw haul ffug yn aml iawn – rhy aml ’wrach! Ar hyd y blynyddoedd dw i wedi trio sawl brand ac wedi cael llwyddiant neu ddisastyr ambell waith hefyd. Er ei bod hi’n aeaf ac yn dywyll y rhan fwyaf o’r diwrnod erbyn hyn dw i’n dal i fwynhau rhoi lliw haul ffug ymlaen ar gyfer nosweithiau allan. Felly dyma fy marn am y rhai dw i wedi’u defnyddio.

St Tropez, Classic Bronzing Mousse – £30.50 (Boots)

Dyma’r lliw haul ffug drytaf o’r rhai dw i wedi eu defnyddio. Mae’r un penodol yma’n dda gan ei fod yn gwasgaru’n hawdd ac yn para’n hir iawn ar y croen heb fynd i edrych yn hyll. Mae’n berffaith os ydych yn chwilio am liw da am gyfnod o tua 5-7 diwrnod. Er hynny nid wyf yn credu ei fod werth y pris, gan fod y lliw yn gallu bod ychydig yn oren weithiau’n hytrach na lliw mwy naturiol. 7/10

Tanya Whitebits, Mousse – £14.99 (ar gael mewn amrywiol siopau)

Dw i’n defnyddio’r lliw ‘medium’ yn y brand yma gan ei fod yn eithaf tywyll. Dw i’n gweld hwn ychydig yn ddrud am ei safon gan ei fod yn anodd ei roi ymlaen ac yn sychu’n rhy sydyn ac felly mae’n dueddol o achosi darnau blêr. Er hynny mae’n para’n hir ond ar ôl tua wythnos mae’n mynd i edrych yn hen. 6/10

Rimmel London Sun Shimmer Self Tan Mousse – £7.99 (Boots)

Dw i’n hoff iawn o’r lliw haul ffug yma gan ei fod y lliw perffaith yn fy marn i (dw i’n defnyddio’r lliw ‘dark’). Mae’n gwasgaru’n hawdd ac yn para’n hir heb fynd i edrych yn hyll. Mae’n rhoi’r argraff o liw haul naturiol i fy nghroen. Credaf fod y pris hefyd yn rhesymol iawn am yr ansawdd. Un gwendid ydy’r ffaith ei fod (fel y rhan fwyaf o liw haul ffug) ag arogl ofnadwy iddo sydd yn llenwi f’ystafell wely, ac mae hefyd yn dueddol o sychu’r croen ac felly mae’n bwysig gofalu eich bod wedi rhoi moisturizer ar y croen y noson gynt. 8/10

Dove Derma Spa Summer Revived Shimmer Body Lotion – £7.79 (Boots)

Dyma fath gwahanol o liw haul ffug gan ei fod yn cymryd amser i ddangos ei effaith. Er mwyn cael lliw tywyllach mae angen ei roi ymlaen am sawl diwrnod yn olynol. Yn wahanol i weddill brandiau mae gan hwn arogl hyfryd ac mae’n gwneud gwahaniaeth wrth ei ddefnyddio. Mae hefyd yn gallu cael ei ddefnyddio fel moisturizer i’r croen. Nid wyf yn dueddol o ddefnyddio hwn yn aml iawn gan nad ydy’n ddigon tywyll i mi. Byddai hwn yn dda i rywun sydd â chroen golau. Un gwendid ydy’r ffaith nad yw’n dangos fel lliw wrth ei roi ymlaen ac felly mae’n anodd gwybod y mannau dw i wedi eu methu. Mae’n bris da am yr ansawdd yn fy marn i. 8/10

St. Moriz Professional Self Tan Mousse – £4.99 (Boots)

Yn flaenorol dw i wedi defnyddio’r lliw haul ffug yma am flynyddoedd gan ei fod yn creu lliw naturiol ac yn rhad i’w brynu. Teimlaf fy mod yn cael gwerth fy mhres ac mae’n para’n ddigon hir i’r achlysuron dw i eu hangen. Mae arogl ychydig yn ddrwg iddo ond am y pris nid wyf yn cwyno. Dw i’n dueddol o ddefnyddio’r ‘medium’ ar gyfer achlysurol sydd ddim mor bwysig â’r ‘dark’ ar gyfer achlysurol arbennig, nosweithiau allan ac yn ystod yr haf. 8/10

Sunkissed Bronze Instant Self Tanning Mousse – £3.99 (Superdrug)

Dyma fy hoff un! Mae’r lliw ‘dark’ yn berffaith ar gyfer lliw fy nghroen a fy ngholur ac mae’n gwasgaru’n hawdd ac yn ddi-ffỳs. Mae’n gyd ddigwyddiad hefyd mai dyma’r un rhataf ond mae’n sicr nad ydy hynny’n effeithio ar ei ansawdd. Mae’n para’n hir ac nid yw’n mynd i edrych yn flêr yn sydyn iawn. Dw i yn dueddol o gael trafferthion dŵad o hyd iddo mewn ambell siop ond mae ar gael yn Savers ac yn Superdrug. Dw i’n defnyddio’r lliw ‘dark’ ond mae’r lliw ‘medium’ hefyd yn gweddu pan dw i eisiau lliw haul mwy naturiol. 10/10

Ambre Solair No Streaks Bronzer Intense Face Mist – £8.49 (Superdrug)

Dyma spray dw i’n ei roi ar fy ngwyneb fel arfer ar ôl molchi gyda’r nos ac mae’n rhoi lliw haul naturiol heb streaks i ngwyneb. Mae’n eithaf drud i’w brynu ond yn aml iawn dw i’n gweld ei fod ar sêl ac felly’n prynu stoc adeg hynny. Mae arogl hyfryd iddo a dim ond tua 3 eiliad mae’n cymryd i’w roi ymlaen felly nid oes ffỳs o gwbl iddo. 10/10

Felly wedi cymharu’r rhain oll mae’n bwysig nodi bod rhai lliw haul ffug yn dda ar gyfer gwahanol achlysuron ac yn debygol o siwtio pobl eraill ac nid fi. Dw i’n dueddol o ddefnyddio mousse gan fy mod yn ei weld yn haws i’w roi ymlaen na hylif ac yn haws i’w wasgaru a gweld y mannau dw i wedi ei orchuddio. Gobeithio bod y rhain o gymorth i chi yn barod at y partïon Nadolig sydd i ddod.